Krajowa konferencja naukowa „Święty Paweł od Krzyża: żywy charyzmat i aktualna mistyka” (25.11.2017)

Rok 2017 jest okazją do wspomnienia postaci św. Pawła od Krzyża. Dokładnie 150 lat temu do chwały ołtarzy został wyniesiony Założyciel Zgromadzenia Męki Jezusa Chrystusa. Jego duchowi synowie, bardziej znani jako Pasjoniści starają się kontynuować jego wyjątkową misję w Kościele. W przeddzień uroczystości Chrystusa Króla Wszechświata Katedra  Teologii Krzyża i Duchowości Pasyjnej Papieskiego Wydziału Teologicznego w Warszawie oraz polska Prowincja zakonna Pasjonitów zorganizowali sympozjum ku czci św. Pawła od Krzyża. Słowo wstępu wygłosił Rektor PWTW ks. prof. dr hab. Krzysztof Pawlina. Sesjom przewodniczyli o. Andrzej Jakimiak CP i ks. dr Andrzej Persidok.

Jako pierwszy głos zabrał Prowincjał irlandzkiej prowincji Pasjonistów  – o. prof. James Sweeney CP i wykładowca Heythrop College w Londynie. Przedstawił wykład pt. „Mystic and Missionary: the Inspiration of St Paul od the Cross for Pastoral Ministry Today ”. Odwołując się do świętego Założyciela i jego praktyki duszpasterskiej o. James zaproponował współczesne metody głoszenia Miłości Bożej objawionej w Krzyżu Chrystusa.

Drugi z prelegentów, pan prof. dr hab. Marek Kita z Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie przedstawił ciekawą syntezę duchowości św. Pawła od Krzyża w nawiązaniu do Pierwszego listu św. Pawła do Koryntian. W prezentacji pt. „Logos Krzyża u św. Pawła od Krzyża” nawiązał do geniuszu Pawła Apostoła, który w 1 Kor połączył słowa „logos” i „krzyż”.

Kolejnym z zaproszonych gości był o. dr Marek Kotyński CSSR z Papieskiego Wydziału Teologicznego w Warszawie. Temat, który zaprezentował to: „Św. Paweł od Krzyża i Św. Alfons Liguori: dwóch nauczycieli medytacji pasyjnej”. Jako Redemptorysta, czyli duchowy syn św. Alfonsa Liguori porównał jego życie i działalność misyjną z działającym również w Italii w XVIII  stuleciu Założycielem Pasjonistów.

„Powołanie św. Pawła od Krzyża do życia we wspólnocie” to temat, który zaprezentował o. prof UKSW dr hab. Tomasz Gałkowski CP. Zaprezentował on pragnienie Pawła od Krzyża aby jego duchowi synowie żyli na podobieństwo wspólnoty Apostołów. Mistyk pragnął, aby zakonnicy tego Zgromadzenia tworzyli prawdziwe wspólnoty braterskie.

Jako kolejny z Pasjonistów głos zabrał o. dr Wojciech Adamczewski przedstawiając referat pt. „Poza granicami możliwego – doświadczenie mistycznej partycypacji i zjednoczenia u św. Pawła od Krzyża w świetle filozofii spotkania.” Zestawił nauczanie św. Pawła od Krzyża na temat spotkania człowieka z Bogiem z filozofią dialogu, ze szczególnym uwzględnieniem Martina Bubera i Emmanuela Levinasa.

W wykładzie zatytułowanym „Św. Paweł od Krzyża a nowoczesna koncepcja podmiotu”, Pan mgr Tomasz Herbich doktorant UW,  przeciwstawił twierdzenia założyciela Pasjonistów myśli filozofów oświecenia, tj. Immanuela Kanta i Johana Gottlieba Fichte.

Kolejny referat pt. „Św. Paweł od Krzyża i jego dzieło wobec problemów Kościoła XVIII wieku” przygotował o. dr Łukasz Andrzejewski CP. W swoim wystąpieniu przybliżył realia czasów Oświecenia, w których przyszło żyć i działać Pawłowi.

Jako ostatni z prelegentów głos zabrał Prowincjał polskich Pasjonistów – o. dr hab. Waldemar Linke CP. W referacie zatytułowanym „Św. Paweł od Krzyża jako czytelnik pism Świętego Pawła Apostoła” przedstawił sposób w jaki Pierwszy z Pasjonistów naśladował Pawła z Tarsu.