dr hab. Grzegorz Grochowski
grzegorz.uczelnia@gmail.com

 

 

Praca zaliczeniowa (opcjonalnie)

UWAGA: Napisanie pracy zwalnia z dowolnie wybranych 6 tez egzaminacyjnych. Listę tez z których student nie chce być pytany, przedstawia bezpośrednio przed egzaminem. UWAGA: Praca nie powinna przekroczyć 5 tys. znaków liczonych ze spacjami.

Tematy pracy do wyboru:

1. Czym dzisiejsza młodzież chce a o czym nie chce słyszeć na katechezie i jakie wnioski płyną z tego dla współczesnego katechety?
2. Jak nauczyć chrześcijanina posługiwać się Pismem świętym dla rozwoju własnej wiary?
3. Czy istnieją tematy o których nie powinno się dyskutować na katechezie?
4. Dlaczego w treść katechezy katecheta powinien włączać swoje osobiste świadectwo wiary?
5. Treść „katechezy przyszłości” – jaka będzie, jaka powinna być, od czego to zależy?

Prace przesyłamy mailem do wykładowcy na podany adres do końca grudnia 2013 r.

Tezy na egzamin:

1. Specyfika katechetyki materialnej na tle innych subdyscyplin katechetycznych
2. Przedmiot i zadania katechetyki materialnej
3. Zagadnienie źródła (źródeł) treści katechezy
4. Chrystocentryzm orędzia ewangelicznego (na czym polega i jakie rodzi konsekwencje dla treści katechezy oraz kompetencji katechety)
5. Chrystocentryzm trynitarny orędzia ewangelicznego (jw.)
6. Zbawczy charakter orędzia ewangelicznego (jw.)
7. Orędzie wyzwolenia (jw.)
8. Eklezjalność orędzia ewangelicznego (jw.)
9. Charakter historyczny misterium zbawienia (jw.)
10. Inkulturacja orędzia ewangelicznego (jw.)
11. Integralność orędzia ewangelicznego
12. Orędzie organiczne i uporządkowane hierarchicznie (jw.)
13. Orędzie znaczące dla osoby ludzkiej (jw.)
14. Rola Katechizmu Kościoła Katolickiego w kształtowaniu treści katechezy (na podst. lektury DOK)
15. Biblia w katechezie (na podst. lektury)
16. Liturgia w katechezie (na podst. lektury)

Pliki do pobrania:

H. Wrońska – Rola liturgii w katechezie
J. Kochel – Wychowanie biblijne młodzieży
Katechetyka materialna – skrypt
Dyrektorium Ogólne o Katechizacji

 

Materiały dostępne na tej stronie mogą być przeglądane i drukowane z pomocą programu Adobe Reader. Można go pobrać ze strony www.adobe.com/pl.