Posiedzenie Kolegium Dziekanów Wydziałów Teologicznych

25 lutego 2019 roku w siedzibie Papieskiego Wydziału Teologicznego w Warszawie odbyło się posiedzenie Kolegium Dziekanów Wydziałów Teologicznych z całej Polski.
Przewodniczący tego Kolegium, ks. prof. dr hab. Krzysztof Pawlina, przedstawił problemy i wyzwania, które ujawniają się w czasie wprowadzania na Wydziałach Teologicznych Konstytucji o Nauce – Ustawy 2,0.

Dziekani wyrażają wiele obaw i niepokojów odnośnie do realizacji tej Ustawy. Jedną z poważniejszych obaw jest zapowiedź powstawania Szkół doktorskich. Specyfika kursu doktoranckiego z teologii wiąże się z tym, że doktorant, zanim uzyska stopień naukowy doktora teologii, musi wpierw uzyskać licencjat kanoniczny. Tymczasem nowa Ustawa nie przewiduje dwustopniowości Szkoły doktorskiej. Niepewność wzbudza też zmiana struktur Uczelni i wobec tego nowa pozycja Wydziałów Teologicznych.

Dziekani podzielili się też doświadczeniami w tworzeniu nowych statutów, które uwzględniają z jednej strony wymogi Ustawy 2,0, a z drugiej wymagania Watykańskiej Kongregacji ds. Nauki i jej dokumenty.

Dziekani zapoznali się też z problemami, które zostały zaprezentowane podczas posiedzenia Stałego Komitetu Porozumiewawczego Humanistyki Polskiej.

Kolegium spodziewa się, że Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego zauważy istniejące już ciało i zechce z nim konsultować decyzje dotyczące przyszłości nauk teologicznych i humanistycznych.