Numer specjalny 2017

Ks. Krzysztof Pawlina
Wprowadzenie

Autorem wszystkich artykułów zamieszczonych
w niniejszym numerze jest ks. prof. dr hab. Marek Starowieyski

APOKRYFY

Kulturotwórcza rola apokryfów

Gwiazda Betlejemska w świetle apokryfów

CHRZEŚCIJAŃSKI WSCHÓD

Znaczenie literatury chrześcijańskiego Wschodu dla studium patrologii
Significazione della letteratura orientale per lo studio della patrologia

Ananiasz Szirakaci (ok. 600-670) i jego autobiografia

Stosunki papieża Grzegorza Wielkiego z Kościołami Wschodu

LITERATURA

Eneasz z Gazy i jego listy

Roman Melodos i kontakia biznantyńskie
Romano il Melodo e i contaci bizantini

Autobiografia i elementy autobiograficzne w literaturze wczesnochrześcijańskiej
Autobiografia ed elementi autobiografici nella letteratura cristiana antica

Hymn liturgiczny na tle rozwoju poezji starochrześcijańskiej
The liturgical hymn against the development of the early christian poetry

Rodzące się chrześcijaństwo wobec filozofii

MONASTYCYZM

Starożytne reguły zakonne
Anciennes règles monastiques

Jan Chryzostom i monastycyzm w okresie młodości
Les relations entre le jeune Jean Chrysostome et le monachisme

FILOLOGIA

ΠΕΡΙΚΑΘΑΡΜΑ ET ΠΕΡΙΨΗΜΑ. Przyczynek do historii egzegezy patrystycznej
ΠΕΡΙΚΑΘΑΡΜΑ ET ΠΕΡΙΨΗΜΑ. Contribution à l’histoire de l’exégèse patristique

Księga Eklezjastesa w starożytności chrześcijańskiej
Il libro dell’ecclesiaste nell’antichita cristiana

MARIOLOGIA

Najstarszy opis mariofanii
La plus ancienne description d’une mariophanie

Mariologia św. Atanazego Wielkiego
De mariologia sancti Athanasii Magni

KULTURA

Caelestis urbs Hierusalem

Wystawność, piękno i ubóstwo w pierwszych wiekach chrześcijaństwa

 

Nota Bibliograficzna