WST IX/1996

Biografia Ks. Bp. prof. dr. hab. Bronisława Dembowskiego

Bibliografia Ks. Bp. prof. dr. hab. Bronisława Dembowskiego

Artykuły

Krzysztof BARDSKI
Va’, Mangia e bevi! I piaceri della vita dell’Ecclesiaste nell’interpretazione di San Girolamo
'Nuże! Jedz i pij!’ Uciechy życia Księgi Eklezjastesa w interpretacji św. Hieronima

Bp Kazimierz ROMANIUK
Za kogo ludzie uważają Syna Człowieczego ? (Mt 16,13);
Co sądzicie o Mesjaszu? (Mt 22, 42)
ĹAu dire des gens, qu’est le Fils de l’homme?ĺ (Mt 16,13)
ĹQuelle est votre opinion au sujet du Christ?ĺ (Mt 22,42)

Ks. Marek STAROWIEYSKI
Materiały do poznania legendy i kultu Apostołów (2)
Matériaux pour connaître la légende et le culte des Apôtres (2)

Ks. Jan EDLING
Czas i historia epifanem Boga w ujęciu św. Augustyna
Zeit und Geschichte als Gottes Epiphanie nach S. Augustinus

Ks. Janusz STROJNY
Duchowy wymiar Prymasa Polski Stefana Kardynała Wyszyńskiego
Stefan Cardinal Wyszyński’s Spiritual Character

Ks. Tadeusz PIKUS
Rosyjski Kościół prawosławny w przededniu przemian rewolucyjnych
Русская Православная Церковь накануне революционных перемен

Wspomnienia Sługi Bożego Księdza Michała Woźniaka
Memoriale del Servo di Dio P. Michał Woźniak
Wydał i opracował Ks. Ludwik KRÓLIK

Ks. Jan SOCHOŃ
Monistyczna wizja rzeczywistości
Monistic vision of the world

Barbara CHYROWICZ SSpS
The Dilemmas of a Sorcerer’s Disciple: Arguments for and against Manipulation of the Human Genotype
Dylematy ucznia czarnoksiężnika: argumenty „za” i „przeciw” ingerowaniu w ludzki genotyp

Ks. Stanisław WARZESZAK
Redukcjonizm biologiczny na gruncie współczesnych biotechnologii
Le réductionnisme biologique dans le champ des biotechnologies modernes

Aleksandra POEPLAU
Homoseksualizm – analiza przypadku
Homosexualité – l’analyse d’un cas

Omówienia i Recenzje

Ks. Wojciech TABACZYŃSKI
Konstytucja Apostolska Ojca św. Jana Pawła II o uniwersytetach katolickich

Ks. Józef WARZESZAK
Przyczyny ekspansji sekt według Nadzwyczajnego Konsystorza kardynałów

Ks. Stanisław WARZESZAK
Katolicy wobec seksu

J. PIEGSA MSF, Der Mensch – das moralische Lebewesen. Fundamentale Fragen der Moraltheologie, EOS-Verlag, St. Ottilien, 1996.
(Ks. Bogusław INLENDER)

A. SPREAFICO, Esodo: memoria e promessa. Interpretazioni profetiche. Supplementi alla Rivista Biblica 14, Bologna 1985.
(Ks. Piotr KLIMEK)

W. MCKANE, A Critical and Exegetical Commentary on Jeremiah, t.2, The International Critical Commentary, Edinburgh 1996.
(Ks. Piotr KLIMEK)

G. GHIRLANDA, Il diritto nella Chiesa mistero di comunione. Compendio di diritto ecclesiale, Roma: Edizioni Paoline, Ed. PUG 1990.
(Ks. Krzysztof WARCHAŁOWSKI)

Kronika
Papieskiego Wydziału Teologicznego w Warszawie

Wydarzenia w PWTW w roku akademickim 1995/1996
Sprawy personalne Sekcji św. Jana Chrzciciela
Studenci Sekcji św. Jana Chrzciciela
Stopnie i tytuły naukowe uzyskane w PWTW w latach 1990-1996
Prace dyplomowe na Sekcji św. Jana Chrzciciela w latach 1983-1996