WST VI/1993

Artykuły

Ks. Zbigniew GODLEWSKI
Wizja ożywionych kości według księgi Ezechiela 37,1-14: Komentarz egzegetyczny
Vision von der Wiederbelebung der Totengebeine Ez 37,1-14

Bp Kazimierz ROMANIUK
Spór Antiocheński i jego rola w walce Pawła z Żydującymi
„Querelle antiochenne” et son rôle dans le combat de St Paul avec des judaVsantes

Domingo RAMOS-LISSÓN
Le dialogue foi-culture à partir de la perspective des Pères de l’Église
Dialog wiara-kultura z perspektywy Ojców Kościoła

Izydor z Sewilli
De haeresibus liber
Tłumaczył i opracował ks. Mirosław CHOLEWA
De haeresibus liber by Isidorus of Sevilla

Ks. Wojciech TABACZYŃSKI
Kryteria myślenia naukowego w ujęciu ks. Wincentego Kwiatkowskiego
Kriterien des wissenschaftlichen Denkens nach dem Prof. V. Kwiatkowski 

Ks. Tadeusz PIKUS
ИДЕЯ ЕДИНСТВА У ОТЦА АЛЕКСАНДРАМЕНЯ
La idea de unidad según Padre Aleksander Mieñ

Stanisław WARZESZAK
Reperes théologiques et éthiques pour l’autocréation de l’homme dans le champ du génie génétique
Teologiczno-moralne kryteria autokreacji człowieka na gruncie inżynierii genetycznej

Kronika parafii Chojnata
Opracował i przygotował do druku ks. Ludwik KRÓLIK
Chronicle of the Chojnata Parish 

Ks. Ryszard MOŃ
Zależność pomiędzy wizją dobrego życia a teorią normatywną
Dépendance entre la visée de la vie bonne et la théorie normative

Ks. Stanisław WARZESZAK
Etyczne aspekty opieki paliatywnej
Aspects éthiques du soins palliatif 

Omówienia i recenzje


Ks. Marek STAROWIEYSKI
Kronika patrystyczna I

Ks. Marek STAROWIEYSKI
Kronika apokryfów Nowego Testamentu I

The Four Gospels 1992. Festschrift Frans Neirynck, edited by F. van
SEGBROECK, C.M. TUCKETT, G. VAN BELLE, J. VERHEYDEN, Leuven
1992, tomy, ss. 2673. (Bp Kazimierz ROMANIUK)

Александр Меиь, Сын Человеческий, wyd. 4, Moskwa: Wita 1991, ss. 336.
(Ks. Tadeusz PIKUS)

Александр Меиь, Мир Библии, Москва: Кн. Паланта 1990, ss. 144.
(Ks. Tadeusz PIKUS) 

Папство и его борьба с православем, Москва: Cтрижев 1993, ss. 96
(Ks. Tadeusz PIKUS)

Basilio di Cesarea, Il Libro delle Domande (Le Regole), edito da Gabriella
Uluhogian, t. 1-2, Lovanii 1993 (Corpus scriptorum christianorum Orientalium
536, Scriptores Armeniaci, t. 19-20), s. LXIV+311; XXIX+233.
(Ks. Józef NAUMOWICZ) 

Xavier TÉVENOT, Une éthique au risque de l’Évangile : Entretiens avec Yves de Gentil-Baichis, Paris : Desclée de Brouwer/Cerf 1993, ss. 123.
(Ks. Stanisław WARZESZAK)

Kronika

Papieskiego Wydziału Teologicznego w Warszawie
Rok akademicki 1992/1993

Przemówienie inauguracyjne:
Ks. prof. dr. hab. Ludwik Królik – Prodziekan PWTW