WST X/1997

Biogram Ks. Bp. prof. dr. hab. Kazimierza Romaniuka
Bibliografia Ks. Bp. prof. dr. hab. Kazimierza Romaniuka

Artykuły

Krzysztof BARDSKI
Yitrôn nelle traduzioni dell’Ecclesiaste di Girolamo
Yitrôn w hieronimowych tłumaczeniach Księgi Eklezjastesa

Ks. Roman BARTNICKI
Autorstwo Ewangelii według św. Mateusza w świetle świadectw staroŜytnego Kościoła i współczesnych dyskusji
Autorenschaft des Matthäusevangeliums im Lichte der Aussagen der Autoren der antiken Kirche und der modernen Exegeten

Ks. Jerzy CHMIEL
Księga Syracha zwornik judaizmu palestyskiego i hellenistycznego. Uwagi hermeneutyczne
Le livre de Ben Sira ou Siracide

Ks. Mirosław CHOLEWA
Duchowość kapłańska w polskich publikacjach teologicznych okresu dwudziestolecia międzywojennego
Priest’s Spirituality in Polish Theological Publications (1919-1939)

Ks. Andrzej F. DZIUBA
Teologia moralna w Towarzystwie Jezusowym w latach 1539-1586
Teología moral en Compañía de Jesús (1539-1586)

Joachim GNILKA
La mission d’après Paul
Misja według św. Pawła

Ks. Jerzy GOŁĘBIEWSKI
Ku odnowionej formacji kapłańskiej. Problematyka dyskusji synodalnej synodubiskupów poświęconemu formacji kapłańskiej
Verso la rinnovata formazione sacerdotale

Ks. Józef HOMERSKI
Dobry Pasterz. Refleksje egzegetyczno-teologiczne nad tekstem Ez 34,1-31
Good Shepherd. Exegetical and theological reflections on Ez 34,1-31

Augustyn JANKOWSKI OSB
Proces doczesnego upodabniania się wiernych do Chrystusa według świętego Pawła
The Temporal Process of achieving Resemblance to Christ by the Faithful according to St. Paul

Ks. Piotr KASIŁOWSKI SJ
Przykazanie miłości Boga i miłości bliźniego w tradycji synoptycznej
The Commandment of Love in the Synoptic Tradition

Ks. Piotr KLIMEK
Objawienie Boga w Jr 9,22-23
God’s Revelation by Jer 9,22-23

Ks. Jan KROKOS
Św. Tomasz z Akwinu a pastoralny charakter teologii
Hl. Thomas von Aquin und pastoraler Charakter der Theologie

Ks. Józef KUDASIEWICZ
Dom Marty i Marii małym Kościołem (Łk 10, 38-42)
Das Haus von Martha und Maria als kleine Kirche (Ecclesiola) (Łk 10, 38-42)

Bp. Piotr LIBERA
Pozostanę z wami aż do Paschy. Choroba, śmierć i pogrzeb św. Ambrożego w świetle Vita Ambrosii Paulina z Mediolanu
Sarò con voi fino a Pasqua. Malattia, morte e funerali di Sant’Ambrogio alla luce della Vita Ambrosii di Paolino di Milano

Ks. Mieczysław LUBAŃSKI
Geometria a klasyczna koncepcja prawdy
Geometry and the correspondence theory of truth

Ks. Ryszard MOŃ
Etyka podmiotowa czy przedmiotowa? O Arystotelesowskim rozumieniu sprawiedliwości
Ethique de sujet ou d’objet ? De la compréhension aristotélicienne de la justice

Abp Henryk MUSZYŃSKI
Jerozolima z czasów Dawida w świetle opisów biblijnych i badań archeologicznych
Gerusalemme nei tempi di Davide alla luce delle descrizioni bibliche e delle ricerche archeologiche

Maryja w wypowiedziach chrześcijańskich gnostyków
Maria, Mutter Jesu in einigen Aussagen der christlichen Gnostikern
Tłumaczenie i opracowanie: Ks. Wincenty MYSZOR

Apokryficzna korespondencja między Seneką i świętym Pawłem
De scriptis apocryphis, quae Lucii Annaei Senecae epistulae ad Sanctum Paulum missae et ab eo acceptae ferebantur
Tłumaczenie i opracowanie: Ks. Kazimierz OBRYCKI

Dom Bernard ORCHARD OSB
The Betrothal and Marriage of Mary to Joseph: a Biblical Meditation
Zaręczyny i związek małżeński Maryi z Józefem. Medytacja biblijna

Ks. Tadeusz PIKUS
Rosyjski Kościół prawosławny i Rewolucja Październikowa
Русская Православная церковь и Октябрьская Революция

Petr POKORNÝ
Lukas 1,1-4 als Prolog zum lukanischen Doppelwerk
Łk 1,1-4 jako prolog do podwójnego dzieła św. Łukasza

Ks. Jan Kanty PYTEL
Samookazanie się Boga przez stworzenie świata
Self-manifestation of God through the creation of the world

Ks. Ryszard RUMIANEK
Proroctwo mesjańskie o Emmanuelu Iz 7,14
La profezia dell’Emmanuele – Is 7,14

Ks. Andrzej SANTORSKI
Małżeństwo jako znak łaski nadprzyrodzonej w świetle Nowego Testamentu
Die Ehe als Zeichen der Gnade im Licht der neutestamentlichen Texte

Heinz SCHÜRMANN
Die eschatologisch-alternative Lebensweise. Zehn Thesen über den geistlichen Räte-Zustand und den kanonischen Räte-Stand
Eschatologiczno-alternatywny sposób Ŝycia. Dziesięć tez dotyczących duchowego i kanonicznego ujęcia rad ewangelicznych

Ks. Franciszek SIEG SJ
„Królestwo Boże przybliżyło się” (Mk 1,15)
„The kingdom of God is near” (Mark 1:15b)

Ks. Józef SKARPETOWSKI – Ks. Robert SZEWCZYK
Egzegeza i katecheza
Exegese und Katechese

Ks. Jan SOCHOŃ
Platona ogląd bytu- idei
Plato’s idea of being

Ks. Lech STACHOWIAK
Historia oddziaływania Księgi Rut w judaizmie i Nowym Testamencie
Zur Wirkungsgeschichte des Buches Rut im Judaismus und im Neuen Testament

Ks. Marek STAROWIEYSKI
Apokryfy jako utwory apologetyczne
Aspetto apologetico degli apocrifi

Ks. Marek SZYMULA
Fundamentalne elementy duchowości kapłańskiej w świetle nauczania pap. Pawła VI
Elementi fondamentali nella spiritualità sacerdotale secondo Paolo VI

Ks. Wojciech TABACZYŃSKI
Struktura pełnego przeżycia religijnego w świetle eksperymentalnej psychologii religii W. Gruehna
Die Struktur des vollen religiösen Erlebensgemäss der experimentalen Psychologie von W. Gruehn

Ks. Krzysztof WALIGÓRA
Sukces we współczesnym kontekście kulturowym
Success in modern cultural context

Ks. Krzysztof WARCHAŁOWSKI
Uniwersytety i fakultety kościelne według obowiązujących norm prawa kanonicznego
Le università e le facoltà ecclesiastiche secondo le norme vigenti del diritto canonico

Ks. Józef WARZESZAK
Próba jurydycznego naświetlenia 1 Kor 7,14.16
Prova di spiegazione giuridica del 1 Cor 7,14.16

Ks. Stanisław WARZESZAK
U źródeł współczesnej kultury śmierci
At the sources of the modern culture of death

Ks. Jan ZAŁĘSKI
Główne myśli teologiczne w Listach św. Jana
Haupttheologische Gedanken in den Johannesbriefen

Kronika
Papieskiego Wydziału Teologicznego w Warszawie

Wydarzenia

Sprawy personalne Sekcji św. Jana Chrzciciela

Studenci

Stopnie i tytuły naukowe

Prace dyplomowe Sekcji św. Jana Chrzciciela

Licencjaty

Magisteria