WST XI/1998

Listy i komunikaty

200 lat diecezji Warszawskiej

Ks. Henryk MAŁECKI
Dwustulecie Kościoła Warszawskiego w zarysie
The Bicentenary of the local Church of Warsaw in outline

Ks. Janusz ŻYŹNIEWSKI
Pierwszy synod warszawski i problem konkordatu. Dwa epizody z działalności Kard. Aleksandra Kakowskiego (1862-1938)
Le Premier synode de Varsovie et le problème du concordat Deux épisodes de l’activité du Card. Aleksander Kakowski (1862-1938)

Ks. Henryk MAŁECKI
Kardynał August Hlond (1881-1948), Prymas Polski i arcybiskup warszawski
Cardinal August Hlond (1881 – 1948) the Primate of Poland and the Archbishop of Warsaw

Artykuły i rozprawy

Ks. Ryszard RUMIANEK
Odwet w Starym Testamencie
La legge del taglione

Ks. Jarosław MRÓWCZYŃSKI
Kerygmatyczny charakter symbolicznej czynności zatopienia zwoju w Eufracie (Jr 51, 59-64)
Kerygmatic sense of symbolic actions in Jr 51, 59 – 64

Ks. Piotr KLIMEK
Izraelski sposób myślenia a lektura Pisma Świętego
The hebrews thinking mode and the reading of Holy Scripture

Ks. Krzysztof BARDSKI
Patrystyczna interpretacja Pisma Świętego a współczesna biblistyka. Propozycje metodologiczne.
Patristic interpretation of the Scripture and modern biblical studies. Methodological suggestions.

Materiały do poznania legendy i kultu Apostołów (3): Teksty o świętym Andrzeju Apostole
Materiaux pour connaitre la légende et le culte des Apôtres
Opracował i tłumaczył Ks. Marek STAROWIEYSKI

Etiopskie Apokryficzne Akta Apostołów
Ethiopic Apocryphal Acts of the Apostles
Tłumaczył z etiopskiego Witold WITAKOWSKI

Męczeństwo świętego Piotra apostoła, spisane przez Linusa biskupa
De martyrio beati Petri Apostoli a Lino conscripto
Tłumaczył ks. Kazimierz OBRYCKI

Nicolas GORCE
Introduction à la Vita Patricii de Muirch˙, en prélude à sa traduction
Wprowadzenie w śywot św. Patryka Muirch˙, jako wstęp do jego przekładu

Ks. Janusz STROJNY
Duch Święty, który od Ojca i Syna pochodzi, obecny w tajemnicy Wcielenia i Odkupienia
The Holy Spirit that Proceeds from the Father and from the Son is Present in the Mystery of Incarnation and Redemption.

Stanisław WARZESZAK
Théologie de la création et créativité humaine en biotechnologie
Teologia stworzenia a stwórczość człowieka we współczesnej technologii

Daria Małgorzata KOMAN
Idea wynagradzania według Elizy Cejzik
L’idée d’expiation d’après E. Cejzik

Ks. Marek SZYMULA
Życie zakonne według rad ewangelicznych na podstawie nauczania bł. Honorata Koźmińskiego
La vita consacrata secondo i consigli evangelici in base all’insegnamento del beato Honorat Koźmiński

Ks. Józef WARZESZAK
Nieznane strony życia i działalności ks. Rektora Antoniego Słomkowskiego
La vie et l’activité peu connues du Recteur A. Słomkowski

Ks. Tadeusz PIKUS
Aleksander Mień o reinkarnacji
Aleksander Mień and the reincarnation

Ks. Piotr TOMASIK
Pedagogika wobec kryzysu wychowania
Pedagogy considering the crisis of education

Kroniki – Recenzje – Omówienia – Sprawozdania

Kronika patrystyczna
(Ks. Marek STAROWIEYSKI)

Kronika apokryfów
(Ks. Marek STAROWIEYSKI)

Mane, tekel, fares. Źródła do dziejów Babilonii Chaldejskiej, Poznań 1997.
Stefan ZAWADZKI, Ze studiów nad chronologią Babilonii koniec VII – początek V wieku przed Chr., Poznań 1997.
Traktat sukcesyjny Asarhaddona króla Asyrii (681-669 p.n.e.), Poznań 1997.
Peter CALMEYER, Metamorfozy irańskie, Poznań 1997.
(Ks. Stanisław KUR)

Roman KRAWCZYK, Sztuka życia według Biblii, Warszawa 1997.
(Ks. Piotr KLIMEK)

Edward ZAWISZEWSKI, Historia zbawienia, Pelplin 1993; Instytucje biblijne, Pelplin 1995; Pięcioksiąg i Księgi historyczne, Pelplin 1996; Księgi proroków,
Pelplin 1995; Księgi dydaktyczne Starego Testamentu, Pelplin 1997.
(Ks. Piotr KLIMEK)

Vincenzo BUONOMO, I diritti umani nelle relazioni internazionali, Mursia 1997.
(Ks. Krzysztof WARCHAŁOWSKI)

Wojciech GÓRALSKI, Konkordat polski 1993 od podpisania do ratyfikacjiWarszawa 1998.
(Ks. Krzysztof WARCHAŁOWSKI)

Étienne GILSON, Bóg i ateizm, Kraków 1996.
(Ks. Jan SOCHOŃ)

Richard B. BRANDT, Etyka. Zagadnienia etyki normatywnej i metaetyki, Warszawa 1996.
(Ks. Ryszard MOŃ)

Pierwsze pisma greckie o dziewictwie, Tyniec-Kraków 1997.
(Ks. Marek STAROWIEYSKI)

Ryszard RUMIANEK, Wizje pomyślności w Księdze Ezechiela, Warszawa 1998.
(Ks. Roman BARTNICKI)

Jan ZAŁĘSKI, Chrześcijanin wobec władzy świeckiej według Rz 13,1-7 i 1 P 2,13-17Warszawa 1996.
(Ks. Piotr KLIMEK)

Janusz TARNOWSKI, Kto pyta nie błądzi. W kościele – w szkole – w rodzinie: rok A – Toruń 1995; rok B – Warszawa 1996; rok C – Warszawa 1997.
(Władysław CHAIM CSsR)

Jan SOCHOŃ, Spór o istnienie świata, Warszawa 1998.
(Ks. Stanisław WARZESZAK)

Pochodzenie Ducha Świętego w tradycji greckiej i łacińskiej według Papieskiej Rady ds. Popierania Jedności Chrześcijan
Ks. Józef WARZESZAK

Kierunki badań teologicznych ks. prof. Antoniego Słomkowskiego
Ks. Józef WARZESZAK

Kurs dla formatorów Wyższych Seminariów Duchownych (Rzym, 25 czerwca – 26 lipca 1997)
Ks. Józef GÓRZYŃSKI

Pierwsze Ogólnopolskie Sympozjum Mistyki – Sekcja Teologii Duchowości Akademii Teologii Katolickiej (Warszawa, 23 kwietnia 1998)
Ks. Marek SZYMULA

Etyka na XX Światowym Kongresie Filozofii (Boston, Mass. 10-15 sierpnia 1998)
Ks. Stanisław WARZESZAK

NASI NAUCZYCIELE – KRONIKA PWTW

Nasi Nauczyciele
Ks. prof. dr hab. Janusz Tarnowski
Ks. prof. dr Andrzej Luft
Ks. prof. dr hab. Bogusław Inlender
Kronika PWTW
Wydarzenia
Sprawy personalne
Studenci
Stopnie i tytuły naukowe
Habilitacje
Doktoraty
Prace dyplomowe w Sekcji św. Jana Chrzciciela
Licencjaty (kanoniczne)
Magisteria