WST XII/1999

Biografia ks. prof. dra hab. Stanisława Kura
Bibliografia ks. prof. dra hab. Stanisława Kura

Częśc pierwsza
Artykuły

Ks. Krzysztof BARDSKI
Poemat pierwszy Pieśni nad Pieśniami (Pnp 1,2-2,7) w interpretacji tradycji chrześcijańskiej przekazanej przez Alkuina
Il primo poema del “Cantico dei Cantici” (Ct 1,2-2,7) nell’interpretazione cristiana trasmessa da Alcuino

Ks. Dariusz BARTOSZEWICZ
Czy biblijni Chiwwici mogą być utożsamiani z Hurytami?
Les Hivvites bibliques sont ils Hurrites ?

Ks. Wiesław DĄBROWSKI
Koncepcja religii jako cnoty moralnej w Super Boetium De Trinitate św. Tomasza z Akwinu
Il concetto della religione come virtù morale nel «Super Boetium De Trinitate» di san Tommaso d’Aquino

Ks. Zbigniew GODLEWSKI
Mt 27,51b–53 jako jednostka literacka
Mt 27,51b-53 in its literary unity

Ks. Michał JANOCHA
Wykopaliska archeologiczne Ojca Maksymiliana Ryłły w zbiorach Watykańskich
Découvertes archéologiques du Père Maximilien Ryłło dans les collections vaticanes

Ks. Janusz KACZMAREK
Trynitologia Apokalipsy
Trinitologia dell’Apocalisse

Ks. Piotr KLIMEK
Ebedmelek a teologia Jr 38, 9 (LXX: Jr 45,9)
Ebedmelek and the theology in Jer 38, 9 (LXX: Jer 45,9)

Jerzy KRYKOWSKI
Alcuni aspetti della catechesi sulla preghiera in Tertulliano e in Cipriano
Niektóre aspekty katechezy o modlitwie u Tertuliana i Cypriana

Waldemar R. MACKO
Celibato come carisma. Un’analisi sistematica
Celibat jako charyzmat

Ks. Jan MIAZEK
Misterium Chrystusa w liturgii Adwentu Sakramentarza Gelazjańskiego
Sacramentario Gelasiano

Święty Augustyn, Kazanie : O zniszczeniu miasta Rzymu
Tłumaczenie i opracowanie ks. Kazimierz OBRYCKI
De S. Augustini sermone cui titulus „de excidio urbis Romae”

Bp Tadeusz PIKUS
Aporie w sferze duchowo-społecznej na drodze rozwoju religijności Ludów Rusi w okresie przedmongolskim
Непреодолимые противоречия в духовно-социальной области на пути развития религиозности народов России в предмонгольский период

Ks. Ryszard RUMIANEK
Prorocy okresu niewoli babilońskiej (586 – 538 r. przed Chr.)
I profeti del periodo della cattività di Babilonia (586 – 538 a.C.)

Ks. Andrzej SANTORSKI
Miłość – Męstwo – Męczeństwo (Medytacja według STh 2-2, 23. 123. 124)
Liebe – Tapferkeit – Martyrium (Meditation nach dem Hl. Thomas von Aquin)

Ks. Jan SOCHOŃ
Kościół wobec ateizmu (Kilka uogólnień)
L’Église face a l’athéisme

Ks. Marek STAROWIEYSKI
Komentarze biblijne patrystyczne w De viris illustribus św. Hieronima
Commentari biblici patristici su „De viris illustribus” di Girolamo

Ks. Janusz STROJNY
Jedność działania stwórczego i opatrzności BoŜej podstawą chrześcijańskiego Credo
Unity of the Creative Action and God’s Providence as the Fundament of Christian „Credo”

Ks. Marek SZYMULA
Źródła i charakterystyczne elementy duchowości zgromadzeń honorackich zawarte w pismach bł. Honorata Koźmińskiego
Sources et éléments caractéristiques de la spiritualité du Père Honorat Koźmiński

Ks. Wojciech TABACZYŃSKI
Przedmiot formalny apologetyki. Punkt widzenia autora
Der Formalgegenstand der Apologetik Die Ansicht des Verfassers

Ks. Piotr TOMASIK
Nowe wyzwania dla katechezy i kształcenia religijnego w szkole
New challenges for catechesis and religious education at school

Stanisław WARZESZAK
Aspects métaphysiques du génie génétique
Metafizyczne aspekty inżynierii genetycznej

Ks. Jan ZAŁĘSKI
Główne myśli teologiczne Ewangelii św. Mateusza
Principales pensées théologiques dans l’Évangile de St Matthieu

Część druga
Omówienia – Recenzje – Kronika PWTW

Omówienia

Ks. Jerzy LEWANDOWSKI
Prawa i wolności religijne w Europie i na świecie

Ks. Józef WARZESZAK
Współdziałanie Ducha Świętego z Maryją w uświęceniu człowieka według dzieła Tajemnica Maryi św. Ludwika Marii Grignion de Montfort (1673 – 1716)

Ks. Stanisław WARZESZAK
Z twórczości Hansa Jonasa (4) : Teologia wobec współczesnych wyzwań moralnych

Ks. Waldemar WOJDECKI
Franciszka Karpińskiego uwagi O wymowie w prozie albo w wierszu

Recenzje

Ks. Tadeusz PIKUS, Aksjologiczny wymiar religii w twórczości Aleksandra Mienia, Warszawa 1998
(ks. Wojciech TABACZYŃSKI)

Ks. Waldemar WOJDECKI, Polska myśl homiletyczna pod zaborem rosyjskim w latach 1818-1918, Leszno k/Bonia 1998
(Ks. Roman BARTNICKI)

Ks. Andrzej F. DZIUBA, Orędzie moralne Jezusa Chrystusa, Warszawa 1996
(Ks. Jerzy LEWANDOWSKI)

Aleksander GELLA, Zagłada II Rzeczypospolitej 1945–1947, Warszawa 1998
(Ks. Krzysztof WARCHAŁOWSKI)

Marian KALLAS, Historia ustroju Polski X – XX w., Warszawa 1997
(Ks. Krzysztof WARCHAŁOWSKI)

Michał ŻÓŁTOWSKI, Blask prawdziwego światła. Matka Elżbieta Róża Czacka i jej dzieło, Lublin 1999
(Ks. Janusz STROJNY)

Ks. Jan ZIEJA, W duchu i w prawdzie. Wybór kazań, Warszawa 1997

Ks. Jan ZIEJA, W ubóstwie i w miłości. Wybór kazań, Leszno k. Błonia 1997
(Ks. Wojciech PAZERA)

W.H.C. PROPP, Exodus 1-18, A New Translation with Indroduction and Commentary, The Anchor Bible, t. 2, New York 1999
(Ks. Ryszard RUMIANEK)

Ks. Krzysztof KOŚCIELNIAK, Złe duchy w Biblii i Koranie, Kraków 1999
(Ks. Piotr KLIMEK)

Antonio ACERBI, L’Ascensione di Isaia. Cristologia e profetismo in Siria nei primi decenni del II secolo, Milano 1989
(Rafał ZARZECZNY SJ)

Paolo PRODI, Una storia della giustizia, Bologna 2000
(Ks. Jerzy KRYKOWSKI)

Kronika
Papieskiego Wydziału Teologicznego w Warszawie

Sprawy personalne
Studenci
Stopnie i tytuły naukowe

Prace Dyplomowe w Sekcji Św. Jana Chrzciciela