WST XIX/2006

Księdzu Prymasowi
Kardynałowi Józefowi Glempowi
w 25-lecie posługi prymasowskiej
i arcybiskupiej w Warszawie
w 50-lecie kapłaństwa

Część pierwsza
PRYMASI NASZYCH CZASÓW – SYMPOZJUM

Marian Marek DROZDOWSKI
Ksiądz Prymas Kardynał Stefan Wyszyński w obronie religijnej i narodowej tożsamości Polaków
Le Primat de Pologne Card. Stefan Wyszyński en défense de l’identité spirituelle et nationale des Polonais

Jerzy PIETRZAK
Kardynał Józef Glemp jako Prymas Polski
Card. Józef Glemp en tant que Primat de Pologne

Izabella SMENTEK
Priorytety w wypowiedziach Prymasa Polski w okresie stanu wojennego
Prioritaires dans les énoncés du Primat de Pologne pendant la loi martiale

Część druga
STUDIA O BOŻEJ OPATRZNOŚCI

Ks. Krzysztof BARDSKI
Pequddah i episkopē: w poszukiwaniu biblijnej terminologii dla Bożej Opatrzności
Pequddah i episkopē: in search of biblical terminology for the Divine Providence

Ks. Józef NAUMOWICZ
Minutissima bestiola w planie stwórczym Boga. Z rozważań patrystycznych o Opatrzności
Minutissima bestiola nel piano creativo di Dio. Dalla riflessione patristica sulla Provvidenza

Ks. Tomasz STĘPIEŃ
Opatrzność Boża w myśli filozofów. O możliwości udowodnienia istnienia
Opatrzności z porządku świata God’s Providence in philosophy

Ks. Janusz STROJNY
Rządy Boga nad światem a teologia Opatrzności Jana Pawła II
God’s reign on earth and the theology of the Divine Providence by John Paul II

Ks. Józef WARZESZAK
Ks. Stanisław WARZESZAK
Doniosłość teologiczna i moralna idei Bożej Opatrzności w nauczaniu Prymasa Polski Kard. Józefa Glempa
Portée théologique et éthique de l’idée de la Providence Divine dans l’enseignement du Primat de Pologne Card. Józef Glemp

Ks. Grzegorz BACHANEK
Czuwanie Opatrzności Bożej nad Archidiecezją Warszawską
Das Wachen der göttlichen Vorsehung über das Warschauer Erzbistum

Część trzecia
STUDIA Z TEOLOGII I FILOZOFII

Ks. Ryszard RUMIANEK
Interpretacja Edyktu Cyrusa
Interpretazione dell’editto di Ciro

Ks. Dariusz BARTOSZEWICZ
Próby ustalenia znaczenia napisu z Dn 5,25
Die Versuche der Feststellung der Bedeutung der Inschrift von Dn 5,25

Ks. Roman BARTNICKI
Dary Ducha Świętego w świetle tekstów biblijnych
I doni dello Spirito Santo nella luce della Bibbia

Waldemar LINKE CP
Pierwsze Nauczanie Jezusa o Królestwie Bożym w Ewangelii Marka (Mk 1,14-15) a kształtowanie się tradycji synoptycznej
La prima proclamazione di Gesù del Regno di Dio Nel Vagelo di S. Marco (Mc 1,15) e la formazione della tradizione sinottica

Ks. Jan ZAŁĘSKI
Równość mężczyzny i kobiety w Ga 3,28
Die Gleichheit des Mannes und der Frau in Gal 3,28

Ks. Marek STAROWIEYSKI
Nauka Piotra (Kerygma Petru). Materiały do poznania legendy i kultu Apostołów (6)
Kérygmes de Pierre

Ks. Stanisław KUR
Herezja (?) Stefanitów w Kościele Etiopskim
L’eresia (?) degli Stefaniti nellea Chiesa Etiopica

Ks. Marek SZYMULA
Duchowość Elizy Cejzik (1858-1898) współzałożycieli Zgromadzenia Wynagrodzicielek Najświętszego Oblicza
La Spiritualità di Eliza Cejzik (1858-1898)

Ks. Krzysztof SZWARC
Chrystus Romano Guardiniego: osoba i czyn
Romano Guardini’s Christ: the person and the work

Ks. Andrzej SANTORSKI
Prezbiter – Pasterz – Kapłan w nauczaniu Jana Pawła II
Presbytre – Pasteur – Prêtre dans l’enseignement de Jean Paul II

Ks. Jan MIAZEK
Doroczna adoracja Najświętszego Sakramentu
Annual adoration of the Blessed Sacrament

Ks. Krzysztof PAWLINA
Dotknięci przez świętego. Młodzi Polacy przeżywają swoje przebudzenie
Touched by a Holy Man Young Poles are living their awakening

Bp Andrzej F. DZIUBA
Dyskryminacja rasowa i pojednanie
Racial Discrimination and Reconciliation

Ks. Jan SOCHOŃ
Solidarność księdza Jerzego Popiełuszki
Solidarität des Priesters Jerzy Popiełuszko

Ks. Franciszek LONGCHAMPS DE BÉRIER
Kościół a porządek prawny państwa. Katolickie nauczanie społeczne w debacie publicznej
The Church and the State Legal Order the Catholic Social Doctrine in the Public Debate

Ks. Piotr MAZURKIEWICZ
Turcja – w Europie czy z Europą?
Turkey – in Europe or with Europe ?

Julian ŁAZOWSKI
Нравственная оценка в обосновании расторжения брака в русском Православии
Ocena moralna uzasadnienia rozerwalności małŜeństwa w Rosyjskim Kościele Prawosławnym

Ks. Rafał MARKOWSKI
Muzułmański obraz Boga i człowieka w kontekście doktryny katolickiej
L’image musulmane de Dieu et de l’homme dans le contexte de la doctrine catholique

Ks. Ryszard MOŃ
Wkład Harolda A. Pricharda w zrozumienie powinności
Harold Arthur Prichard’s Input for Understanding of the Oughtness

Ks. Piotr TOMASIK
Prawda jako fundament formacji seminaryjnej
La verità come fondamento della formazione seminaristica

Ks. Jacek GRZYBOWSKI
Konsekwencje rozumienia filozofii jako gry i interpretacji językowej
Consequences of understanding philosophy as a game and language interpretation

Część czwarta
RECENZJE

Dar Razón de la Esperanza. Homenaje al Prof. Dr José Luis Illanes
Ks. Józef WARZESZAK

J. H. WALTON,V.H.MATTHEWS,M.W.CHAVALAS, Komentarz historyczno-kulturowy do Biblii Hebrajskiej
Ks. Krzysztof BARDSKI

R.J. COGGINS, J.L. HOULDEN, Słownik hermeneutyki biblijnej
Ks. Krzysztof BARDSKI

J. LEMAŃSKI, Od manny na pustyni do manny ukrytej. Rozwój tradycji o mannie w Starym i Nowym Testamencie
Ks. Krzysztof BARDSKI

E. CÓFRECES MERINO, R. GARCÍA DE HARO, Teologia moralna fundamentalna
Ks. Stanisław WARZESZAK

Część piąta
KRONIKA PWTW

I. Wydarzenia

II. Stopnie i tytuły naukowe

III. Prace dyplomowe

IV. Publikacje PWTW i WTT

Program Sympozjum