WST XVII/2004

Doktorat honoris causa : KARDYNAŁ AVERY DULLES SJ

Część pierwsza
ARTYKUŁY

Ks. Dariusz BARTOSZEWICZ
Reforma Ezdrasza i Nehemiasza jako fundament rabinicznej przebudowy judaizmu
The reform of Ezra and Nehemiah as a foundation of the rabbinical reconstruction of Judaism

Ks. Piotr KLIMEK
Powołanie Jeremiasza (Jr 1,4-10) w Pierwszej homilii o Księdze Jeremiasza Orygenesa
The vocation of Jeremiah (Jer 1,4-10) in the 1-st sermon on the Book of Jeremiah of Origen

Ks. Andrzej BANASZEK
Tożsamość skazańców ukrzyżowanych z Jezusem w świetle próby rekonstrukcji pierwotnego źródła perykopy Łk 23,39-43
The Identity of the Criminals crucified with Jesus in the light of an attempted Reconstruction of the original Source of the Pericope Lk 23, 39-40

Ks. Marek STAROWIEYSKI
Teksty do poznania legendy Judasza
Les textes concernants la légende de Judas

Ks. Dariusz KOWALCZYK
Teologiczna koncepcja uczestnictwa chrześcijanina w życiu trynitarnym według Hansa Ursa von Balthasara
La conception théologique de la participation du Chrétien à la vie trinitaire selon Hans Urs von Balthasar

Ks. Tadeusz LIS
Zarys antropologii teologicznej Jana Pawła II
L’esquisse de l’anthropolgie théologique de Jean Paul II

Ks. Robert SKRZYPCZAK
Kościół jako mysterium, communio, missio. Przejrzysta wizja eklezjologii katolickiej 40 lat po soborowej konstytucji Lumen gentium
The Church as mysterium, communio and missio

Ks. Jan MIAZEK
Czterdzieści lat soborowej Konstytucji o Liturgii Sacrosanctum Concilium (1963-2003)
Quarant’anni della Costituzione Sacrosanctum Concilium (1963-2003)

Ks. Michał MUSZYŃSKI
Rosyjski Kościół prawosławny w epoce schyłkowej ZSRR na przykładzie patriarchy Pimena
La Chiesa Ortodossa Russa nell’epoca del patriarca Pimen

Gediminas MESONIS, Kazimieras MEILIUS
Constitutional conventions and the theory of relativity of moral norms
Konwencje konstytucyjne i teorie relatywne norm moralnych

Ks. Marek SOLARCZYK
75 lecie Państwa Miasta watykańskiego
The 75th Anniversary of the State of Vatican City

Ks. Józef WARZESZAK
Wartości religijno – patriotyczne w piśmiennictwie sługi Bożego ks. Ignacego Kłopotowskiego (1866 – 1931)
Valeurs spirituelles et patriotiques dans les écrits du Serviteur de Dieu Ignace Kłopotowski (1866 – 1931)

Ks. Stanisław WARZESZAK
Odpowiedzialność w bioetyce
Responsibility in Bioethics

Część druga
RECENZJE I OMÓWIENIA

Ks. Józef WARZESZAK
Kolegialność biskupów według Adhortacji Apostolskiej Jana Pawła II Pastores gregis

Ks.Michał JANOCHA
Wszystko jest łaską : Spacer po wystawie w Zamku Królewskim

Część trzecia
KRONIKA PWTW

I. Wydarzenia

II. Stopnie i tytuły naukowe

III. Prace dyplomowe

Liber mortuorum: Ks. prof. dr hab. Tadeusz GOGOLEWSKI

 

LAUDACJA z okazji nadania tytułu doktora honoris causa Papieskiego Wydziału Teologicznego w Warszawie Kardynałowi Avery Dullesowi SJ

Pozostałe recenzje