WST XVIII/2005

Doktorat honoris causa: KS. PRAŁAT ZDZISŁAW JASTRZĘBIEC PESZKOWSKI

Część pierwsza
ROK EUCHARYSTII – SYMPOZJUM

Ks. Krzysztof BARDSKI
Wczesnochrześcijańskie alegorie Eucharystii w oparciu o teksty starotestamentowe
Early Christian Allegories of the Eucharist basing on the Old Testament

Ks. Bogusław NADOLSKI TChr
Teologiczne wymiary adoracji eucharystycznej
Theological Dimensions of Eucharistic adoration

Ks. Albert GERHARDS
In persona Christi – in nomine Ecclesiae. Obraz ról posługi kapłańskiej według świadectw anafor orientalnych
In persona Christi – in nomine Ecclesiae. Zum Rollenbild des priesterlichen Dienstes nach dem Zeugnis orientalischer Anaphoren

Michał JANOCHA
The Iconography of the Holy Mass in Polish Art ( 12th – 18th Centuries)
Ikonografia Mszy Świętej w sztuce polskiej (XII-XVIII w.)

Ks. Józef WARZESZAK
Komunia święta Matki Bożej według średniowiecznych teologów (XIII – XV w.)
La comunione di Maria presso i teologi medioevali (XIII-XV)

Ks. Jan MIAZEK
Eucharystia w Instrumentum laboris XI Zwyczajnego Zgromadzenia Biskupów
Eucaristia nell’ Instrumentum Laboris della XI Assemblea Generale del Sinodo dei Vescovi

Ks. Józef WARZESZAK
Kapłan a Eucharystia w świetle Propositiones XI Zwyczajnego Synodu Biskupów
Le sacerdoce et l’Eucharistie dans les Propositiones du XI Synode Ordinaire des Évêques

Ks. Grzegorz BACHANEK
Rozwój nauczania Josepha Ratzingera o Eucharystii
Die Entwicklung der Eucharistielehre von Joseph Ratzinger

Część druga
STUDIA Z TEOLOGII I FILOZOFII

Ks. Dariusz K. BARTOSZEWICZ
Ocena zasadności stosowania wypowiedzi z Rdz 4,15 jako argumentu przeciwko karze śmierci
Evaluation of the pertinence to apply Gen 4,15 as an argument against death penalty

José David ALBEZA ASENCIO
La comparación entre (yáyin) (dödeykä) en el Cantar de los Cantares. Análisis de la interpretación hebrea y patrística
Porównanie między (yáyin) a (dödeykä) w Pieśni nad Pieśniami. Analiza interpretacji hebrajskiej i patrystycznej

Ks. Marek STAROWIEYSKI
Dzieje Jana w Rzymie (BHG 889). Materiały do poznania legendy i kultu Apostołów
Les Actes de Jean à Rome

Ks. Krzysztof BARDSKI
W Kościele – poza Kościołem. Alegoryczna eklezjologia biblijna tradycji chrześcijańskiej
In the Church – outside the Church. Allegorical and Biblical ecclesiology of the Christian Tradition

Ks. Grzegorz BACHANEK
Prymat papieża w ujęciu Josepha Ratzingera
Das Primat des Papstes bei Joseph Ratzinger

Izabella SMENTEK
Między śmiercią a zmartwychwstaniem
Zwischen Tod und Auferstehung

Ks. Mariusz BERNYŚ
Pojęcie Miłosierdzia Bożego w Dzienniczku św. Faustyny Kowalskiej w świetle założeń teologii świętych
La notion de misericorde divine dans le journal de Soeur Faustine Kowalska

Ks. Grzegorz BERESZYŃSKI
Trzecie wydanie Mszału Rzymskiego prezentacja zmian
La terza edizione di Missale Romano

Ks. Rafał MARKOWSKI
Muzułmańskie pojęcie zbawienia w ujęciu porównawczym z doktryną katolicką
L’idée musulmane du salut comparée à celle de la doctrine catholique

Magdalena JECHALSKA
Analiza rozumienia cierpienia według Paul Ricoeura
The Analysis of the Idea of Suffering by Paul Ricoeur

Ks. Stanisław WARZESZAK
Znaczenie propozycji etycznych Alasdair MacIntyre’a dla odnowy teologii moralnej
Ks. Wojciech BARTKOWICZ : Uwagi na marginesie artykułu ks. Stanisława Warzeszaka
Le rôle des propositions philosophiques d’A. MacIntyre pour le renouveau de la théologie morale

Część trzecia
STUDIA Z PSYCHOLOGII PASTORALNEJ

Ks. Czesław M. CEKIERA SDS
Duszpasterskie ośrodki pomocy rodzinom w Europie i w Polsce
Pastoral Centres of Family Aid in Poland and Europe

Swietłana А. CZERNIAJEWA
Samorealizacja osobowości i chrześcijańska pomoc psychologiczna
Самореализация личности и христианская психологическая помощь

Robert B. KOSEK CRSP
Zastosowanie Teorii Relacji z Obiektem w Psychologii Pastoralnej
The Contribution of the Object Relations Theory in Pastoral Counseling

Część czwarta
RECENZJE

Bibliografia małżeństwa i rodziny 1945-1989, red. Bp. Edward OZOROWSKI 309
Ks. Stanisław WARZESZAK

Ks. Ireneusz WERBIŃSKI, Problemy i zadania współczesnej hagiologii
Bp. Andrzej F. DZIUBA

Ks. Krzysztof JEŻYNA, Moralne przesłanie nowej ewangelizacji
Bp. Andrzej F. DZIUBA

Roland DE VAUX OP, Instytucje Starego Testamentu
Ks. Dariusz BARTOSZEWICZ

John L. ALLEN, Papież Benedykt XVI. Biografia Josepha Ratzingera
Ks. Grzegorz BACHANEK

Bruno FORTE, Trójca jako historia
Ks. Józef WARZESZAK

Część piąta
KRONIKA PWTW i WTT

I. Wydarzenia

II. Stopnie i tytuły naukowe

III. Prace dyplomowe

Kronika II kadencji Warszawskiego Towarzystwa Teologicznego

Program Sympozjum

LAUDACJA zokazji nadania tytułu doktora honoris causa Papieskiego Wydziału Teologicznego w Warszawie Księdzu Prałatowi Zdzisławowi Jastrzębiec Peszkowskiemu