WST XX/1/2007

 

Nowy Wielki Kanclerz Papieskiego Wydziału Teologicznego

Księdzu Profesorowi Markowi Starowieyskiemu z okazji 70. urodzin
Tabula Gratulatoria

Część I
STUDIA I ROZPRAWY

Ks. Ryszard RUMIANEK
Zbawczy charakter sprawiedliwości Bożej według Ez 9,1-11
Il carattere salvifico della giustizia di Dio secondo Ez 9,1-11

Ks. Dariusz BARTOSZEWICZ
Interpretacja starotestamentalnego prawa kultycznego jako przejawu miłosierdzia Prawodawcy na wybranych przykładach
Interpretation of Sacrifical Law in Old Testament as Sign of Charity of Lawgiver

Cezary MICHNOWSKI
Czystość w małżeństwie według Łk 14,20
Chastity in marriage according to Luke 14:20

Ks. Jan ZAŁĘSKI
Metafora matki i ojca w 1 Tes 2,7.11
Die Metapher von Mutter und Vater in 1 Tes 2,7.11

Waldemar LINKE CP
Anioł w LXX Hi. Rozwój teologii czy języka religijnego?
L’angelo nei Settanta: lo sviluppo della teologia ovvero del linguaggio religioso?

Ks. Krzysztof BARDSKI
Clavis Pseudo-Melitona z Sardem. Wczesnośredniowieczny słownik ponaddosłownej symboliki biblijnej
The Clavis of Pseudo-Meliton of Sardem. An early-medieval dictionary to the more-than-literal symbolism of the Bible

Ks. Tomasz STĘPIEŃ
Chrześcijanie przeciwko filozofii greckiej. Uwagi na temat antyfilozoficznych postaw apologetów
Christians against Greek Philosophy. Remarks on the anti-philosophical attitude of Apologists of 2nd century

Stanisław WARZESZAK
Composition et structure du De vera Religione de Saint Augustin
Budowa i struktura De vera religione św. Augustyna

Ks. Kazimierz OBRYCKI
Pochodzenie duszy ludzkie a dziedzictwo grzechu pierworodnego
De Sancti Augustini Epistola ad Optatum Episcopum (202/A) scripta

Ks. Józef NAUMOWICZ
Pierwszy opis święta narodzenia Jezusa. Relacja Egerii
La premiere description de la fete de la nativité de Jésus. La relation d’Égérie

Ks. Jan MIAZEK
Liturgia w czasach Ojców Kościoła
Liturgia della Chiesa nel tempo dei Padri

Dariusz GARDOCKI SJ
Jezus i Jego misja w świetle kuszenia na pustyni
Gesu e la sua missione nella luce della tentazione nel deserto

Ks. Mariusz BERNYŚ
Boże miłosierdzie w doświadczeniu św. Teresy od Dzieciątka Jezus i św. Faustyny Kowalskiej. Studium porównawcze
La miséricorde divine dans l’expérience spirituelle de St Thérese de Lisieux et de St Faustyna Kowalska

KS. TADEUSZ SYCZEWSKI
Liturgia pozasakramentalna w świetle pierwszego Synodu diecezji drohiczyńskiej
Liturgia extra sacramentale alla luce del primo sinodo della diocesi di Drohiczyn

Ks. Roman BARTNICKI
Zwycięstwo w Bitwie Warszawskiej jako dar Bożej Opatrzności
La vittoria nella battaglia presso Varsavia come un dono della Divina Provvidenza

Ks. Grzegorz BACHANEK
Uwagi Josepha Ratzingera na temat dialogu religii
Die Bemerkungen von Joseph Ratzinger zum Thema des Dialogs der Religionem

Bp Tadeusz PIKUS
Dialog religijny i jego obszary
Religious Dialogue and its Areas

Ks. Rafał MARKOWSKI
Wiara islamu a wiara Kościoła
La foi de l’islam face a la foi de l’Eglise

Ks. Jan SOCHOŃ
Literatura jako „miejsce patriotyczne”
Literature as a „patriotic place”

Ks. Jacek GRZYBOWSKI
Współczesny spór o sumienie – subiektywny sąd czy głos prawdy?
The Contemporary Disput about Conscience

Część II
RECENZJE I OMÓWIENIA

Artur Jerzy KATOLO, Moralny obowiązek pomocy dziecku nienarodzonemu według „Embriologia sacra” […] Francesco Emanuello Cangiamila (1702-1763)
Ks. Stanisław WARZESZAK

Zdzisław ŻYWICA, Kościół Jezusa a judaizm i poganie według ewangelisty Mateusza. Teologia narratywna
Ks. Jan ZAŁĘSKI

Jan TURKIEL, Przewodniki po Księdze Syracha – autos, ho, hoi, sy, tis, tini (Syr 1-10)
Ks. Jan ZAŁĘSKI

Antoni PACIOREK, Ewangelia według świętego Mateusza, rozdziały 1-13.
Ks. Jan ZAŁĘSKI

Interpretacja i symbolika, pr. zb. red. T. JELONEK, L. ROTTER
Ks. Dariusz BARTOSZEWICZ

Barbara STRZAŁKOWSKA, Rozporządzenia dotyczące kobiet w Kpł 15
Ks. Dariusz BARTOSZEWICZ

Tonino CANTELMI, Pasquale LASELVA, Silvestro PALUZZI, Psicologia e teologia in dialogo. Aspetti tematici per la pastorale odierna
Ks. Wojciech BARTKOWICZ

Część III
KRONIKA PWTW

I. Wydarzenia
II. Stopnie i tytuły naukowe
III. Prace dyplomowe
IV. Publikacje PWTW i WTT
V. Liber Mortuorum: śp. Ks. Prof. dr hab. Bogusław INLENDER