WST XX/2/2007

 

TABLE DES MATIÈRES
REVERENDISSIMO PROFESSORI
MARCO STAROWIEYSKI
SEPTUAGENARIO

TABULA GRATULATORIA

Józef NAUMOWICZ
Le Professeur Marek Starowieyski: Note préliminaire

Krzysztof BARDSKI
Song of Songs: from the Fathers of the Church to Mother Theresa of Calcutta
Pieśń nad Pieśniami: Od Ojców Kościoła do Matki Teresy z Kalkuty

Pier Franco BEATRICE
Canonical and Non-canonical Books in Augustine’s De Doctrina Christiana
Księgi kanoniczne i niekanoniczne w De doctrina Christiana św. Augustyna

Dominique BERTRAND SJ
La tradition du « discernement spirituel »
Tradycja « rozeznania duchowego »

Alain DESREUMAUX
Enseigner, prêcher, évangéliser : le kérygme dans la Doctrina Addai
Głosić, przepowiadać, ewangelizować: Kerygmat w Doctrina Addai

Alberto FERREIRO
Simon Peter and Simon Magus and his Dog in Astudillo, Palencia (Spain)
Szymon Piotr oraz Szymon Mag i jego pies w Astudillo, Palencia (Hiszpania)

Rémi GOUNELLE
Oralité et écriture dans la littérature apocryphe chrétienne
Mowa i pismo w chrześcijańskiej literaturze apokryficznej

Jacek GRZYBOWSKI
Boecjusz, czyli posłannictwo filozofii: Analiza przemiany i duchowej drogi ku Dobru na podstawie De consolatione philosophiae
Boethius and the mission of philosophy

Jean-Noël GUINOT
Un nouveau fragment grec du Pentalogos de Théodoret de Cyr
Nowy fragment grecki Pentalogosu Teodoreta z Cyru

Anthony HILHORST
Ager Damascenus: Views on the place of Adam’s creation
Ager Damascenus: poglądy na temat miejsca stworzenia Adama

Attila JAKAB
La réception de l’Apocalypse de Paul dans le christianisme de l’Antiquité Tardive
Recepcja „Apokalipsy Pawła” w późnej starożytności chrześcijańskiej

Elżbieta JASTRZĘBOWSKA
Scena „Quo vadis” w dekoracji sarkofagów z IV wieku?
The scene of „Quo vadis” on the sarcophagi of the IV century?

Éric JUNOD
„Pseudépigraphe” chez Denys d’Halicarnasse et Sérapion d’Antioche
„Pseudoepigraf” u Dionizego z Halikarnasu i Serapiona z Antiochii

Stanisław KUR
Marek Ewangelista w synaksariuszu Kościoła Etiopskiego
Marco evangelista nel sinassario della Chiesa Etiopica

Basile LOURIÉ
L’Histoire Euthymiaque : l’oeuvre du Patriarche Euthymios/Euphemios de Constantinople
Historia Euthymiaca (HE). The work of Patriarch Euthymios/Euphemios of Constantinople

Martin MCNAMARA
The (Fifteen) Signs before Doomsday in Irish Tradition
Piętnaście znaków poprzedzających Dzień Sądu Ostatecznego w tradycji Iroszkockiej

Jan MIAZEK
Wielcy Ojcowie Kościoła Zachodu w liturgii Kościoła
I grandi Padri della Chiesa dell’Occidente nella liturgia della Chiesa

Simon C. MIMOUNI
La question des collyridiennes ou des collyridiens d’Epiphane de Salamine
Kwestia kollyridianek / kollyridian Epifaniusza z Salaminy

Józef NAUMOWICZ
La Doctrine des apôtres et la légende sur l’origine apostolique de la fête de Noël
Nauka Apostołów i legenda o apostolskim pochodzeniu święta Bożego Narodzenia

Bernard OUTTIER
Un fragment arménien inédit du Commentaire des Psaumes de Jean Chrysostome
Niewydany armeński fragment Komentarza do Psalmów Jana Chryzostoma

Jacques-Noël PÉRÈS
Le roi, la reine et l’ouvrier. Une réminiscence des proverbes dans le Kebra Nagast
Król, królowa i robotnik. Reminiscencje Księgi Przysłów w Kebra Nagast

Stanisław WARZESZAK
Fondements ontologiques et existentiels de l’éthique chrétienne d’après Saint Augustin
Podstawy ontologiczne i egzystencjalne etyki chrześcijańskiej według św. Augustyna

Witold WITAKOWSKI
On Adam And Satana’el or The Vienna Protology
O Adamie i Satana’elu czyli Protologia Wiedeńska

Magdalena ZOWCZAK
„Rehabilitacja” Judasza. O apokryfach w kulturze popularnej
„Rehabilitation” of Judas. On apocrypha in popular culture