WST XXIII/2/2010

Ks. Prałat prof. dr hab. Wojciech Zygmunt Tabaczyński – w 60. rocznicę święceń kapłańskich
Ks. Wojciech Z. Tabaczyński – Publikacje

Część pierwsza
STUDIA Z APOLOGETYKI

Bp Tadeusz PIKUS
W kręgu warszawskiej szkoły apologetycznej
Escuela apologética de Varsovia

Ks. Arkadiusz SZCZEPANIK
Warszawska religioznawcza szkoła apologetyczna
Warsaw School of Apologetics

Ks. Grzegorz CHOJNICKI
Struktura przeżycia religijnego i przeżycia mistycznego
Structure de l’experience religieuse et mistique

Grzegorz ŁĘCICKI
Mistrz i Małgorzata Michaiła Bułhakowa – profanacja czy apologia chrystianizmu?
The Master and Margarita by Mikhail Bulgakov – profanation or apology of Christianity?

Ks. Rafał MARKOWSKI
Fenomenologiczne interpretacje pojęcia Sacrum
Les interprétations phénoménologiques du sacrum

Ks. Jan KONARSKI
Le Dieu Amour délié de la pensée de l’être. Lectures de la phénoménologie de la donation chez Jean-Luc Marion
Bóg-Miłość uwolniony od myślenia w kategoriach bytu. Fenomenologia daru według J.-L. Mariona
God as Love freed from the thinking of being. The phenomenology of donation in J.-L. Marion’s works

Jolanta ŁABA
Obrzędy wtajemniczenia chrześcijańskiego drogą do Wewnątrz
The Christian Rituals of initiation as a way to the inside

Część druga
STUDIA Z LITURGIKI

Ks. Jan MIAZEK
Katedralna Msza stacyjna biskupa diecezjalnego
Cathedral station Mass of the diocesan bishop

Ks. Józef NAUMOWICZ
Reforma świąt w Jerozolimie za cesarza Justyniana
Feast-day reform in Jerusalem under the emperor Justinian

Jakub ZBRZEŻNY
Liber Orationum Psalmographus – nieobecne dzieło reformy soborowej
Liber Orationum Psalmographus – the missing piece of the conciliar reform

Ks. Tadeusz SYCZEWSKI
Miejsca święte w obowiązującym prawodawstwie Kościoła Łacińskiego
I luoghi sacri nella vigente legislazione della Chiesa Latina

Ks. Grzegorz BERESZYŃSKI
Przyjdź, Panie, nie zwlekaj. Liturgia i pobożność ludowa Adwentu
Come Lord, do not delay. Liturgy and the popular piety of Advent

Ks. Grzegorz BACHANEK
Pierwszeństwo Boga w myśli liturgicznej Josepha Ratzingera
Vorrang Gottes in der Liturgie nach Joseph Ratzinger

Część trzecia
STUDIA Z TEOLOGII I FILOZOFII

Ks. Dariusz BARTOSZEWICZ
Biblijne oceny postępowania braci Diny w Księdze Rodzaju i Księdze Judyty
Biblical evaluations of the vengeance of Dina’s brothers in Genesis and in the Book of Judith

Ks. Roman BARTNICKI
Współczesna interpretacja przypowieści Jezusa Chrystusa
Contemporary interpretation of the parables of Jesus Christ

Ks. Andrzej Jacek NAJDA
Der Apostel Paulus als Theologe und Prophet
Apostoł Paweł jako teolog i prorok

Ks. Stanisław WARZESZAK
Ontologiczno-egzystencjalne podstawy etosu Nowego Testamentu
Fondements ontologique et existentiel de l’ethos du Nouveau Testament

Ks. Paweł GWIAZDA
Kilka inspiracji teologicznych dla chrześcijańskiej duchowości ekologicznej
Some inspirations for Christian ecological Spirituality

Ks. Artur WYSOCKI
Bezinteresowność jako nowa zasada społeczna
Gratuitousness as the new social principle

Ks. Jacek GRZYBOWSKI
Źródła współczesnych przemian kulturowych. Społeczno-religijne intuicje Jacka Woronieckiego OP
Sources of modern cultural change. Father’s Jacek Woroniecki social and religious intuitions

Ks. Józef WARZESZAK
Gabriela Macela (1889-1973) metaproblematyka Opatrzności Bożej
Metaproblématique de la Providence de Dieu chez Gabriel Marcel (1889-1973)

Maria MALINOWSKA
Prymas August Hlond o Opatrzności Bożej
Primas Augustus Hlond über Gottes Vorsehung

Ks. Bronisław CZAPLICKI
Działalność księdza Aleksandra Kakowskiego w Petersburgu w latach 1910-1913
Деятельность о. Александра Каковского в Санкт-Петербурге (1910-1913)