WST XXIV/1/2011

Ks. prof. dr hab. Jan MIAZEK – w 70. rocznicę urodzin

Ks. Jan Miazek – Słowo wstępne Rektora PWTW ks. prof. dr hab. Krzysztofa Pawliny

Curriculum vitae

Publikacje (1977-2010)

Część pierwsza
BŁOGOSŁAWIONY JAN PAWEŁ II

Zdzisława S. SPECHT-ABRAMIUK
Piękno w doświadczeniu Egzystencjalnym Karola Wojtyły – Jana Pawła II
Beauty in the existential experience of Karol Wojtyła – John Paul II

Ks. Rafał CZEKALSKI
Rozwój katolickiej nauki społecznej po Soborze Watykańskim II – ze szczególnym uwzględnieniem pontyfikatu Jana Pawła II
Die Entwicklung der katholischen Soziallehre nach dem Vaticanum II. Die Bedeutung des Papstes Johannes Paul II

Ks. Robert SKRZYPCZAK
Personalizm Karola Wojtyły na tle współczesnej myśli polskiej
Personalism by Karol Wojtyła

Izabella SMENTEK
Eschatologia w ujęciu Jana Pawła II
L’eschatologie de Jean Paul II

Ks. Stanisław WARZESZAK
Donacyjny wymiar ludzkiej prokreacji w świetle encykliki Evangelium vitae Jana Pawła II
The Dimension of gift in human procreation in the light of John Paul II’s ‘Evangelium vitae’

Część druga
STUDIA Z LITURGIKI

Ks. Jan DECYK
Pascha jako szczyt roku liturgicznego
La Pâque en tant qu’apogée de l’année liturgique

Ks. Alfred DYR SAC
Ofiarny wymiar kapłaństwa w świetle mszalnych modlitw nad darami
Dimension sacrificielle du sacerdoce à la lumière des prières de messe sur les dons

Ks. Krzysztof FILIPOWICZ
Liturgia jako zbawczy dialog i święta wymiana
The Holy Liturgy as a Dialogue of Salvation and the Sacred Commerce

Ks. Jan Józef JANICKI
«Ojciec wszystkich wierzących» – Patriarcha Abraham w liturgii Kościoła i nauczaniu Jana Pawła II
«Vater aller Glaubenden» – Patriarch Abraham in der Liturgie der Kirche und in der Lehre des Papstes Johannes Paul II

Ks. Stefan KOPEREK CR
Czy kanonizacje są tylko dla kalendarza?
Are canonisations only for the calendar?

Ks. Kazimierz MATWIEJUK
Tradycja eucharystyczna w Kościele chaldejskim
Tradizione eucaristica nella Chiesa Caldea

Ks. Władysław NOWAK
Liturgia w rodzinie po soborze Watykańskim II
Die Liturgie in der Familie nach dem Zweiten Vatikanischen Konzil

Ks. Tadeusz SYCZEWSKI
Tabernakulum miejscem przechowywania Najświętszej Eucharystii
Die Aufbewahrung der allerheiligsten Eucharistie

Ks. Piotr WALEŃDZIK
Wieczerza paschalna – źródło liturgii chrześcijańskiej
Das Pascha – Ursprung der christlichen Liturgie

Ks. Grzegorz BACHANEK
Symbol w teologii – szansa i granice
Symbolism in Theology – opportunity and boundaries

Część trzecia
STUDIA Z TEOLOGII PASTORALNEJ

Zachariasz S. JABŁOŃSKI OSPPE
Więzi stolicy Polski – Warszawy z Jasną Górą pielgrzymkami znaczone (1918-1939)
The Pilgrimages from Warsaw to the Jasna Góra Shrine (1918-1939)

Ks. Janusz ZAWADKA MIC
Wielka Nowenna w koncepcji duszpasterskiej Prymasa Wyszyńskiego. Zarys Problematyki pastoralno-historycznej
The Great Novena (1966) in the pastoral conception of Cardinal Stefan Wyszyński

Ks. Bogusław NADOLSKI TChr.
Poetyka znaku krzyża
Poetics of the Sign of the Cross

Ks. Zbigniew WIT
Ksiądz Wojciech Danielski wśród nas
Wojciech Danielski inzwischen uns

Ks. Wojciech OSIAL
Wezwanie Benedykta XVI do nowej ewangelizacji w świetle Listu Apostolskiego Ubicumque et semper ustanawiającego Papieską Radę ds. Krzewienia Nowej Ewangelizacji
L’appello di Benedetto XVI per la nuova evangelizzazione alla luce della Lettera Apostolica‘Ubicumque et semper’ con la quale si istituisce il Pontificio Consiglio per la Promozione della Nouva Evangelizzazione

Ks. Józef WARZESZAK
«Dyktatura» relatywizmu w ujęciu Benedykta XVI
«Dittatura» del relativismo secondo Benedetto XVI

Ks. Kryspin RAK
Utworzenie, status prawny i organizacja rzymskokatolickiego duszpasterstwa wojskowego w Polsce
Establishment, legal status and organization of the Roman Catholic Military Chaplaincy in Poland

Ks. Tomasz JAKUBIAK
Uczestnictwo we Mszy Świętej w uchwałach Synodów Archidiecezji Warszawskiej i Kodeksach prawa kanonicznego z 1917 i 1983 roku
The participation in the Holy Mass in statues of Warsaw’s Archdiocesan Synods and Codes of Canon Law from 1917 and 1983

Część czwarta
RECENZJE I OMÓWIENIA

Karol Wojtyła – Filozof i papież. Wybór tekstów, red. J. MERECKI, (=Terminus 50), Warszawa: Oficyna Naukowa 2009, ss. 567
Ks. Bernard PEŁKA CM

George WEIGEL, The End and the Beginning. Pope John Paul II – The Victory of Freedom, the Last Years, the Legacy, New York: Doubleday 2010, ss. 590.
Zdzisława S. SPECHT-ABRAMIUK

Tomasz PŁONKA OFMCap, Stopniowalność orzeczeń Magisterium Kościoła w nauczaniu Stolicy Apostolskiej podczas pontyfikatu Jana Pawła II, Warszawa: Instytut Papieża Jana Pawła II 2011, ss. 563
Ks. Józef WARZESZAK

Genevieve LLOYD, Providence Lost, Cambridge: Harvard University Press 2008, ss. 369.
Ks. Tomasz STĘPIEŃ

Jerzy SZYMIK, Theologia Benedicta, t. 1, Katowice: Księgarnia św. Jacka 2010, ss. 366.
Ks. Krzysztof SZWARC

Jean-Marc BOT, Czyściec. Brama do pełni życia, tł. M. Cofta, Poznań: Wydawnictwo Świętego Wojciecha 2011, ss. 159.
Ks. Krzysztof SZWARC

Roberto REPOLE, Il pensiero umile. In ascolto della Rivelazione (Contributi di Teologia), Roma: Città Nuova 2007, ss. 198.
Ks. Andrzej PERZYŃSKI

Dominique DE LA MAISONNEUVE, Judaizm. Podstawowe wiadomości, tł. B. Filipowicz, Warszawa: Wydawnictwo Akademickie DIALOG 2010, ss. 175.
Ks. Andrzej TULEJ

Bartosz ADAMCZEWSKI, Q or not Q? The So-Called Triple, Double, and Single Traditions in the Synoptic Gospels, Frankfurt am Main: Peter Lang 2010, ss. 554.
Cezary MICHNOWSKI

Część piąta
KRONIKA PWTW 2010-2011

Wydarzenia

Prace dyplomowe

Publikacje