WST XXVI/1/2013

KARDYNAŁ KAZIMIERZ NYCZ

25 rocznica
Sakry biskupiej

Z nadzieją patrzymy w przyszłość
Ks. Rektor prof. dr hab. Krzysztof PAWLINA

Część pierwsza
STUDIA BIBLIJNO-PATRYSTYCZNE

Ks. Roman BARTNICKI
Nauka Jezusa o nierozerwalności małżeństwa w Mk 10, 1-12
Die Lehre Jesu über die Unlösbarkeit der Ehe in Mk 10,1-12 

Kinga KŁÓSEK
Jezus jako Syn Boży w opowiadaniu św. Mateusza o chodzeniu po morzu (Mt 14,22-33)
Jesus as Son of God in St. Matthew’s story about walking on the sea (Mt 14,22-33) 

Ks. Krzysztof BARDSKI
Biblistyka w dobie ponowoczesności
Biblical Studies in post-modern Times 

Dominika BUDZANOWSKA
Z historii preikonoklazmu: Euzebiusz z Cezarei i jego List do Konstancji (na tle epoki)
From history of Preiconoclasm: Eusebius of Caesarea and his letter to the empress
Constantia (on background of epoch) 

Marek STAROWIEYSKI
Po co słownik literatur chrześcijańskiego Wschodu?
K čemu je slovník literatur křesťanského Východu? 

Część druga
STUDIA LITURGICZNO-PASTORALNE

Bartosz SZOPLIK
L’attualità della teologia del Mercoledì delle Ceneri nel contenuto della celebrazione e dei testi 
Aktualność teologii Środy Popielcowe. Analiza treści celebracji i tekstów liturgicznych

Ks. Piotr WALEŃDZIK
Oczekiwania wobec reformy liturgicznej Soboru Watykańskiego II w pismach Josepha Ratzingera
Expectations towards liturgical Reform of Second Vatican Council in Joseph Ratzinger’s writings 

Ks. Andrzej FILABER
Początki ruchu cecyliańskiego i jego wpływ na życie muzyczne w archidiecezji warszawskiej
Les premiers éléments du mouvement de Caecilianum et son influence sur la vie musicale dans le diocèse de Varsovie 

Ks. Piotr TOMASIK
Powstanie i ewolucja polskich dokumentów katechetycznych w latach 2001-2010
Creation and evolution of Polish catechetical documents in the years of 2001-2010 

Część trzecia
STUDIA TEOLOGICZNO-ANTROPOLOGICZNE

Izabella SMENTEK
Sposoby mówienia o czyśćcu we współczesnej teologii (na wybranych przykładach)
The ways of purgatory consideration in contemporary theology (on chosen examples) 

Ks. Marek TATAR
Świętość ontyczna i struktura ontologiczna człowieka antropologiczne podstawy duchowości chrześcijańskiej
Ontological Holiness and Structure of Man Anthropological Foundation of Christian Spirituality 

Ks. Jerzy JASTRZĘBSKI
Obraz człowieka miłującego i sprawiedliwego w nauczaniu kard. Stefana Wyszyńskiego
The image of Man loving and just according to Card. Stefan Wyszyński 

Ks. Tomasz JAKUBIAK
Początki prawa regulującego nadzwyczajną formę zawarcia małżeństwa
The origins of law regulating the extraordinary form of contracting marriage 

Część czwarta
STUDIA BIOETYCZNE

Ks. Stanisław WARZESZAK
Ks. Krzysztof KIETLIŃSKI
Fundamentalne problemy i zasady etyki farmaceutów
Fundamental Problems and Principles of the Ethics of Pharmacists 

Monika MOSTOWSKA
Magisterium Kościoła w demokracji medialnej kontrowersje wokół kwestii bioetycznych
Church’s teaching in mass-media democracy 

Marzena GARDOCKA
Problem zgody domniemanej w polskiej transplantologii
An endangered dignity of a terminally ill patient in a contemporary western civilization 

Krzysztof CHABROS
Zagrożenia godności terminalnie chorego we współczesnej cywilizacji zachodniej
Danger for dignity of terminally ill patient in contemporary western civilization

Część piąta
STUDIA HUMANISTYCZNE

Zdzisława S. SPECHT-ABRAMIUK
Między sceną teatru i filozofią. Wprowadzenie do teatrologii Gabriela Marcela
Between the Stage of Theater and Philosophy. Introduction to the Dramaturgy of Gabriel Marcel 

Ks. Rafał CZEKALSKI
Ciało jako scena dramatu w filozofii Józefa Tischnera
Body as a stage of drama in J. Tischner’s philosophy 

Ks. Piotr KACZMAREK
Awerroizm łaciński na Uniwersytecie Paryskim w XIII wieku
Latin Averroism in the University of Paris in 13TH Century

Ks. Józef WARZESZAK
Sekularyzacja wyzwaniem dla ludzi wierzących w ujęciu Benedykta XVI
Secolarizzazione come sfida per i credenti secondo Benedetto XVI

Część szósta
RECENZJE – OMÓWIENIA

Piotr WALEŃDZIK, Miejsce liturgii w nauczaniu pasterskim Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Warszawa: WAW 2012, ss. 295
Ks. Jan MIAZEK 345

Monika KACPRZAK, Pułapki poprawności politycznej, Radzymin: Wydawnictwo von Borowiecky 2012, ss. 396
Anna KAZIMIERCZAK-KUCHARSKA 349

Filozofia dla życia Andrzeja Półtawskiego, rozmawiają Krzysztof Ziemiec, Marek Maciejczak, komentuje Wanda Półtawska, Częstochowa: Edycja św. Pawła 2013, ss. 240
Ks. Rafał CZEKALSKI 352

Marek PARCHEM, Obraz Boga w pismach apokaliptycznych okresu Drugiej Świątyni (Biblica et Judaica 1), Bydgoszcz 2013, ss. 555
Ks. Jan ZAŁĘSKI 354

Zdzisława SPECHT-ABRAMIUK, Słowo i miecz. Logos i etos dramaturgii Karola Wojtyły – Jana Pawła II, Warszawa: Instytut PapieŜa Jana Pawła II 2012, ss. 453
Ks. Witold KAWECKI 358