WST XXVI/2/2013

Część pierwsza
STUDIA Z NAUCZANIA BENEDYKTA XVI

Ks. Józef Warzeszak
Kryzys – czy to koniec wszystkiego? Spojrzenie Benedykta XVI na różne rodzaje kryzysu.
La crisi – la fine di tutto? Benedetto XVI sulla questione delle crisi

Ks. Grzegorz Bachanek
Encyklika Spe Salvi Benedykta XVI jako próba dialogu z człowiekiem niewierzącym
Die Enzyklika Spe Salvi von Benedikt XVI Dialogversuch mit dem un-gläubigen Menschen

Część druga
STUDIA BIBLIJNE

Jolanta Judyta PUDEŁKO PDDM
Bóg jest sędzią sprawiedliwym, który za dobre wynagradza a za złe karze. Spojrzenie biblijne
God as a judge – Biblical perspective

Ks. Franciszek MICKIEWICZ SAC
Błogosławieństwo narodów a przekleństwo prawa według ga 3, 6-14
La benedizione delle genti e la maledizione della legge Secondo gal 3, 6-14

Część trzecia
STUDIA DOGMATYCZNE

Dominika BUDZANOWSKA
O rekapitulacji według Tykoniusza
Tyconius on the Recapitulation

Izabella SMENTEK
Zrodzony przez poznanie. Teologiczna refleksja na temat wewnątrztrynitarnej relacji ojca i syna
Begotten by cognition the theological reflection upon the divine proces-sion of the Son of God

Część czwarta
STUDIA PRAWNE

Ks. Tomasz JAKUBIAK
Intencja przyjęcia sakramentu namaszczenia chorych według obecnie obowiązującego prawa kościoła łacińskiego
Intention of receiving the anointing of the sick according to law of the latin church

Ks. Tomasz JAKUBIAK
Intencja przyjęcia sakramentu namaszczenia chorych według wyroku sądu najwyższego z uwzględnieniem elementów prawa wyznaniowego
Intention of receiving The Sacrament of Anointing of the Sick according to justification of Supreme’s Court sentence with the elements of religious law

Część piąta
STUDIA FILOZOFICZNE

Ks. Piotr KACZMAREK
Neoplatonizm w służbie Tawhidu
Neoplatonism in service of tawhid

Ks. Piotr KACZMAREK
Główni przedstawiciele filozofii arabsko-muzułmańskiej Al-Andalus w XII wieku a andaluzyjski racjonalizm
The Main Representatives of Muslim Philosophy in Andalusia in 12th century and Andalusian Rationalism

Część szósta
STUDIA EKOLOGICZNE

Ks. Rafał CZEKALSKI
Implikacje etyczne biblijnego obrazu człowieka
Ethische Implikationen des biblischen Ebenbild Gottes

Ks. Rafał CZEKALSKI
Compassio jako etyczny program dla świata
Compassio as an ethical programme for the world

Część siódma
RECENZJE – OMÓWIENIA
KRONIKA PWTW

Roman BECK, Transparenz in der biomedizinischen Forschung, Tübingen: Francke Verlag 2013, ss. 407
Ks. Stanisław WARZESZAK

Marguerite A. PEETERS, Gender – światowa norma polityczna i kulturowa. Narzędzie rozeznania, Warszawa: Wydawnictwo Sióstr Loretanek 2013, ss. 200.
Ks. Rafał CZEKALSKI

Protestantyzm potępiony przez papieży, red. M. BRONIAREK, M. KARAS, Sando-mierz: Wydawnictwo Diecezjalne 2012, ss. 288.
Ks. Marcin SKŁADANOWSKI

Bartosz Paweł SZOPLIK, La continuità e discontinuità della Liturgia del Mer-coledì delle Ceneri nel Rito Romano. Pars dissertationis, Romae 2013.
Ks. Jan MIAZEK

Wielka Encyklopedia Prawa, t. II, Prawo Kanoniczne, red. G. LESZCZYŃSKI, Warszawa 2014, ss. 265.
Ks. Tomasz JAKUBIAK

Jak przygotować do małżeństwa? red. R. SZTYCHMILER, J. KRZYWKOWSKA, Olsz-tyn 2013, ss. 493.
Ks. Tomasz JAKUBIAK

Studia Loviciensia. Łowickie Studia Teologiczne, t. 15, Wyższe Seminarium Du-chowne w Łowiczu, Łowicz 2013, ss. 443.
Ks. Piotr KACZMAREK

Wojciech OSIAL, Historia katechizmu. Geneza i rozwój katechizmu w Kościele od I do XVI wieku, Towarzystwo Naukowe Franciszka Salezego, Warszawa 2013, ss. 396.
Ks. Piotr KACZMAREK

Zofia GROTHÓWNA, Kronika klasztorna sióstr norbertanek w Imbramowicach 1703-1741, Kielce: Wyd. Jedność 2011, ss. 274.
Ks. Piotr KACZMAREK

Edmund MORAWIEC, O nowoczesności w filozofii różnych epok historycznych, Warszawa: Wyd. UKSW 2012, ss. 258.
Ks. Piotr KACZMAREK

Kronika PWTW