REVERENDISSIMO DOMINO
DOMINO MARCO KILISZEK
SEPTUAGENARIO
PROFESSORI ILLUSTRISSIMO
VIRO DOCTISSIMO ET AMPLISSIMO
OBLATA

Ks. Krzysztof PAWLINA
Księdzu prof. dr. Markowi Kiliszkowi w 70. urodziny

Biografia ks. prof. dr. Marka Kiliszka

Część pierwsza
STUDIA FILOZOFICZNO-ŚWIATOPOGLĄDOWE

Ks. Tomasz HUZAREK
Aprioryczne założenia antropologiczne filozofii polityki Johna Stuarta Milla 
Anthropological a priori Assumptions of the Philosophy of Politics by John Stuart Mill 

Ks. Marcin TKACZYK
Grahama Priesta metoda uzasadniania tezy dialeteizmu 
Foundation of dialetheism by Graham Priest 

Ks. Jacek GRZYBOWSKI
Ateizm jako trud odpowiedzialności za świat bez religii 
Atheism as the effort responsibility for the world 

Ks. Jan SOCHOŃ
Bóg, filozofia i świat chrześcijański 
God, philosophy and the Christian world 

Ks. Przemysław Jan ĆWIEK
Filozofia chrystologiczna Xavier Tilliette’a SJ 
Christologic philosophy by Xavier Tilliette SJ

Część druga
STUDIA RELIGIJNO-FILOZOFICZNE

Ks. Stanisław JANECZEK
Polska filozofia religii w kontekście przemian kultury intelektualnej wieku oświecenia 
Polish Philosophy of Religion in the Context of Transformations in the Intellectual Culture of the Enlightenment 

Ks. Piotr MOSKAL
Kwestia społecznego wymiaru religii 
Question of the social dimension of religion 

Ks. Jacek WOJTYSIAK
Teologia naturalna św. Tomasza z Akwinu 
Natural Theology by Thomas Aquinas 

Ks. Józef WARZESZAK
Wiara i niewiara: Dialektyka wiary i niewiary w nauczaniu Benedykta XVI 
Glauben oder nicht glauben? Dialektik zwischen Glauben und Unglauben 

Ks. Marek DOBRZENIECKI
Nowy i jeszcze nowszy ateizm, czyli o prawdziwy ateizm jest trudno 
The New and Even Newer Atheism or It Is Difficult to Be a True Atheist 

Część trzecia
STUDIA ETYCZNO-ANTROPOLOGICZNE

Ks. Ryszard MOŃ
Rola i miejsce antropologii w systemach etycznych Stycznia, Ślipki i Tischnera 
The meaning of anthropology in the ethical systems by Styczeń, Ślipko and Tischner 

Ks. Rafał CZEKALSKI
Klauzula sumienia papierkiem lakmusowym ordo socialis? 
Ist das Gewissensklausel das Lackmuspapier für das ordo socialis? 

Ks. Józef WARZESZAK
Benedykt XVI o błędnych antropologiach współczesnych 
Benedetto XVI sulle false antropologie contemporanee 

Część czwarta
STUDIA BIBLIJNO-TEOLOGICZNE

Ks. Dariusz BARTOSZEWICZ
Specyficzne środki wyrazu i konsekwencje ich użycia w Jon 1, 4-6 
Specific means of expression and consequences its usage in Jonah 1,4-6 

Ks. Roman BARTNICKI
Przygotowania do śmierci Jezusa (Mk 14, 1-11) 
Vorbereitungen zum Tod Jesu (Mk 14, 1-11) 

Mateusz KRAWCZYK
Ocena dyskusji na temat autentyczności Listów do Tesaloniczan 
Authenticity of the Letters to the Thessalonians 

Część piąta
STUDIA HISTORYCZNO-PATRYSTYCZNE

Ks. Marek STAROWIEYSKI
Starożytne reguły zakonne 
Anciennes règles monastiques 

Ks. Piotr RYMUZA
Przyjaźń w pismach Ojców Kościoła: synteza jej starożytnych koncepcji 
Friendship in the writings by the Fathers of the Church: a synthesis of its ancient understanding 

Izabella SMENTEK
Świętych obcowanie na przykładzie Zakonu Kartuzów 
Communion of saints by Carthusians 

Część szósta
KRONIKA WTT – KRONIKA PWTW

Kronika V kadencji Warszawskiego Towarzystwa Teologicznego (2012-2014) 

Kronika Papieskiego Wydziału Teologicznego w Warszawie Sekcja św. Jana Chrzciciela za rok akademicki 2013/2014 

Liber Mortuorum

Ks. prof. Leon OSTROWSKI
Ks. prof. Edward MAJCHER