WST XXXI/1/2018

Numer dedykowany ks. prof. dr. hab. Romanowi Bartnickiemu profesorowi nauk teologicznych, wybitnemu bibliście, z okazji 45-lecia pracy naukowej

Ks. Krzysztof Pawlina
45 lat pracy naukowej 


J U B I L E U S Z

Ks. Henryk Witczyk
Ocena dorobku naukowego, pracy dydaktycznej i działalności organizacyjnej ks. prof. dr. hab. Romana Bartnickiego

Ks. Dariusz Kotecki
Działalność naukowa, dydaktyczna i organizacyjna ks. prof. dr. hab. Romana Bartnickiego


Ks. Stanisław Hałas SCJ
Sylwetka naukowa ks. prof. dr. hab. Romana Bartnickiego

 

S T U D I A   B I B L I J N E


Ks. Roman Bartnicki
Śmierć Jezusa na krzyżu i jej świadkowie w relacji Mk 15, 33-41
Death of Jesus on the Cross and its Witnesses according to Mk 15,33-41

Ks. Krzysztof Bardski
Mateuszowa Ewangelia cudów (Mt 8–9) – przekład alternatywny
Miracles Gospel of st. Matthew (Matth. 8–9) – alternative translation

Ks. Bartosz Adamczewski
Czy Jan był czwartym Synoptykiem?
Was John the fourth Synoptic?

S. Jolanta Judyta Pudełko PDDM
Mędrzec – ideał dla wybranych? Tożsamość mędrca w Księdze Syracha
The Sage: An Ideal for the Chosen Few? The Identity of the Sage in the Book of Sirach

Jan M. Kozłowski
Mary as the Ark of the Covenant in the Scene of the Visitation (Luke 1:39-56) Reconsidered

 

VA R I A

O. Waldemar Linke CP
Apostolat biblijny świeckich: doświadczenia i nadzieje
Biblical apostolate of lay people: experiences and hopes

Ks. Andrzej Tulej
Kościół na drodze ku „Nostra Aetate”. Zarys relacji chrześcijańsko-żydowskich w XX w. przed II wojną światową
The Church on the path toward „Nostra Aetate”. Outline of Christian-Jewish relations in XX century before the Second World War

Ks. Dariusz Kazimierz Bartoszewicz
Czy zasada „sola Scriptura” pomaga czy przeszkadza w zjednoczeniu chrześcijaństwa?
Does the principle „sola Scriptura” help or prevent the reunification of Christianity?

Ks. Andrzej Persidok
Teleologia i teologia. Nowożytne przemiany w rozumieniu celowości natury ludzkiej na przykładzie Kajetana i Lutra
Teleology and theology. Modern transformations in the understanding of the finality of human nature on the example of Cajetan and Luther

R E C E N Z J E

Ks. Krzysztof Bardski
Ks. Andrzej Marek Persidok, „Cristología y antropología en Henri de Lubac. Mediación y Cristo Mediador”

Ks. Tomasz Stępień
Piotr Feliga, „Hermeneutyka teologii w świetle «Prawdy i metody» Hansa-Georga Gadamera”

Ks. Maciej Raczyński-Rożek
Denys Turner, „Tomasz z Akwinu. Portret” 

 

Nota o autorach