XXVII/1/2014

REVERENDISSIMO DOMINO
DOMINO JANUSSIO STROJNY
QUINDECIM LUSTRA FELICITER PERAGENTI
PROFESSORI ILLUSTRISSIMO
VIRO DOCTISSIMO ET AMPLISSIMO
OBLATA

Ks. Krzysztof PAWLINA
Księdzu prof. dr. Januszowi Strojnemu w 75. urodziny

Biografia ks. prof. dr. Janusza Strojnego

Część pierwsza
STUDIA BIBLIJNE

Ks. Krzysztof SIWEK
Psalm 8 w Biblii Hebrajskiej i Greckiej. Studium porównawcze
Il salmo 8 nella Bibbia ebraica e greca. Studio comparativo

Ks. Antoni TRONINA
Pektorał wyroczni (Wj 28,15). Przyczynek do biblijnej teologii miłosierdzia
Pettorale del giudizio. Riflessione biblica sul mistero della misericordia divina

Ks. Roman BARTNICKI
Jezus jako Głosiciel Ewangelii
Jesus als Verkünder des Evangeliums

Katarzyna KOZERA
Przemienienie Jezusa w relacji synoptyków (Mt 17,1-8; Mk 9,2-8; Łk 9,28-36) 
The Transfiguration of Jesus in the Synoptics’ accounts (Mt 17:1-8; Mk 9:2-8; Lk 9:28-36)

Judyta Jolanta PUDEŁKO PDDM
La comunione – lo stile di vita della comunità cristiana 
Communion – the style of life of the Christian Community

Część druga
PATRYSTYCZNE

Ks. Marek STAROWIEYSKI
Co zostaje aktualne z teologii patrystycznej? 
Que reste-il de la théologie patristique?

Koptyjska homilia o Wniebowzięciu Maryi dziewicy (CPG 2625)
L’homélie Copte sur l’Assomption de la Vierge Marie 
Przekład Albertyna SZCZUDŁOWSKA – DĘBSKA

Ks. Józef GRZYWACZEWSKI
Poglądy Bazylego z Ancyry jako przedstawiciela homojuzjan na podstawie deklaracji synodu w Ancyrze
Theological opinions of Basil of Ancyra according to the synodical of Ancyra

Ks. Tomasz STĘPIEŃ
Hierarchia niebiańska jako wzór idealnej społeczności. Polityczny aspekt myśli Pseudo-Dionizego Areopagity 
Celestial Hierarchy as the model of ideal society – political context of the thought of Pseudo-Dionysius the Areopagite

Część trzecia
STUDIA TEOLOGICZNE

Bp Andrzej F. DZIUBA
Dynamika kultury w dynamice narodu. Z przepowiadania kard. Stefana Wyszyńskiego 
La cultura e la nazione nella predicazione del Cardinale Stefan Wyszyński

Izabella SMENTEK
Personalizm teologiczny Karola Wojtyły – Jana Pawła II 
Theological personalism by Karol Wojtyła – John Paul II

Ks. Bogusław NADOLSKI
Celebracja Słowa Bożego 
Celebration of the Word of God

Bp Stanisław NAPIERAŁA
Piękno i jego ikony 
La Beauté et ses icônes

Część czwarta
STUDIA PASTORALNE

Ks. JózefWARZESZAK, Ks. Stanisław WARZESZAK
Teologia i praktyka miłosierdzia. Propozycje i postulaty Kard. Waltera Kaspera 
La théologie et la pratique de la miséricorde. Propos et postulat du Cardinal Walter Kasper 

Ks. Grzegorz BACHANEK
Cierpienie w życiu kapłana według Josepha Ratzingera 
Das Leiden im Leben eines Priesters nach Joseph Ratzinger

Ks. Ryszard SELEJDAK
Formacja przyszłych kapłanów na wzór Jezusa dobrego pasterza 
Formazione dei futuri sacerdoti sull’esempio di Gesù buon Pastore 

Ks. Wojciech OSIAL
Wizja współczesnej katechezy w nauczaniu papieża Franciszka 
Catechesis in the Teaching of Pope Francis 

Jakub Jerzy CZARKOWSKI
Harcerstwo jako pedagogia wprowadzająca w życie wartościowe 
Scouting as a pedagogy to axiological life 

Część piąta
STUDIA HUMANISTYCZNE

Ks. Józef WARZESZAK
Meandry globalizacji w ujęciu Benedykta XVI 
I meandri della globalizzazione secondo Benedetto XVI 

Ks. Rafał CZEKALSKI
Czy możliwa jest katolicka biopolityka? 
Gibt es eine Möglichkeit der Katholischen Biopolitik? 

Ks. Dariusz PATER
Jak rozmawiać z młodymi ludźmi o cierpieniu? Analiza wybranych przypadków 
How to talk to young people about suffering? The analysis of selected cases 

Ks. Piotr KACZMAREK
Dar Al-Islam – Orbis Christianorum : Konfrontacja czy dialog? 
Dar al-Islam – orbis christianorum – confrontation or dialog?

Część piąta
RECENZJE – OMÓWIENIA

Joseph RATZINGER, Opera omnia. Lud i Dom Boży w nauce św. Augustyna o Kościele, Lublin: Wydawnictwo KUL 2014, ss. 745.
Ks. JózefWARZESZAK

CONFERENCIA DEL EPISCOPADO DOMINICANO, Comision Nacional de la Mision Continental. Anuncio del Kerygma, Santo Domingo 2009, ss. 224.
Bp Andrzej DZIUBA

Angela TAGLIAFICO, Introduzione allo studio della teologia spirituale, Todi: Tau Editrice 2012, ss. 135.
Bp Andrzej DZIUBA

Janusz MASTALSKI, Wartości kapłańskie, Kraków: Wyd. Homo Dei 2013, ss. 348.
Ks. Piotr KACZMAREK

Leszek KOŁAKOWSKI, Jezus ośmieszony. Esej apologetyczny i sceptyczny, Kraków: Znak 2014, ss.135.
Ks. Rafał CZEKALSKI

Jan GALAROWICZ, Martin Heidegger, Kraków: WAM 2014, ss. 252.
Ks. Rafał CZEKALSKI

Roman BARTNICKI i Kinga KŁÓSEK, Metody interpretacji Nowego Testamentu, Kraków : Petrus 2014, ss. 291.
Ks. Jan ZAŁĘSKI

KrzysztofNITKIEWICZ, Katolickie Kościoły Wschodnie. Kompendium prawa, Sandomierz 2014, ss. 132.
Ks. Tomasz JAKUBIAK 408