Procedura recenzowania

Kierując się zaleceniami Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego Redakcja wprowadza procedurę recenzowania zgodną z dokumentem „Dobre praktyki w procedurach recenzyjnych w nauce” (Warszawa, 2011).

PODSTAWOWE ZASADY KWALIFIKACJI PUBLIKACJI

1. W „Warszawskich Studiach Teologicznych” publikowane sa artykuły spełniające określone przez Redakcję kryteria wstępne, w tym m.in. oznaczonej wartości merytorycznej, zgodnie z profilem pisma.

2. Odrzucane są propozycje tekstów niezgodne z wymogami redakcyjnymi dostępnymi na stronie czasopisma.

3. Odrzucane są teksty naruszające cudze prawa własności intelektualnej (plagiat), bądź będące autoplagiatem.

4. Pismo nie zamieszcza tekstó publicystycznych.

Szczegóły dotyczące zasad recenzowania zgłszanych tekstów zawarto w części: Zasady recenzowania.

Zasady recenzowania

1. Wstępna selekcja nadsyłanych tekstów dokonywana jest przez Redakcję „Warszawskich Studiów Teologicznych”. Na tym etapie oceniana jest adekwatność tematyki artykułu z profilem pisma, jego wartość merytoryczna, poprawność językowa i stylistyczna.

2. Zaakceptowane przez Redakcję teksty podlegają ocenie przez recenzentów, których wskazuje redaktor naczelny spośród osób posiadających dorobek naukowy w swoich dziedzinach.

3. W celu zapewnienia obiektywnej i rzetelnej oceny artykuły są recenzowane z zachowaniem reguły podwójnej anonimowości (double-blind review) przez dwóch niezależnych recenzentów.

4. Recenzja ma formę pisemną.

5. Raz w roku na stronie internetowej pisma i jednym z jego numerów publikowana jest lista recenzentów.

6. Na podstawie uzyskanych ocen Redakcja podejmuje decyzję o odrzuceniu, przyjęciu albo odesłaniu publikacji do Autora w celu naniesienia poprawek.

7. W przypadku dwóch negatywnych recenzji tekst nie jest publikowany.

 

Lista recenzentów

 

doc. ThLic. Mgr. Miloš Lichner SJ, D.Th. (Uniwersytet w Trnavie, Słowacja)

dr. Radoslav Lojan, PhD. (Uniwersytet Katolicki w Ružomberku, Słowacja)

ks. prof. dr hab. Piotr Mazurkiewicz (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie)

ks. prof. UKSW dr hab. Grzegorz Bartosik (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie)

ks. prof. KUL dr hab. Tadeusz Guz (Katolicki Uniwersytet Lubelski)

o. prof. PWTW dr hab. Zbigniew Kubacki SJ (Papieski Wydział Teologiczny w Warszawie)