Redakcja „Warszawskich Studiów Teologicznych” dba o poziom naukowy publikowanych artykułów. Jakiekolwiek zastrzeżenia odnośnie naukowej rzetelności opublikowanego artykułu bądź podejrzenie plagiatu lub innego rodzaju nieuczciwości będą rozpatrywane w porozumieniu ze zgłaszającym, z zachowaniem niezbędnej dyskrecji.

Redakcja nie akceptuje działań nieetycznych, takich jak: ghost-writing (sytuacja, w której ktoś wniósł istotny wkład w powstanie publikacji, bez ujawnienia swojego udziału jako jeden z autorów lub bez wymienienia jego roli w podziękowaniach zamieszczonych w publikacji), guest-authorship (sytuacja, w której udział autora jest znikomy lub w ogóle nie miał miejsca, a pomimo to jest autorem/współautorem publikacji) oraz plagiat. Autorzy mają obowiązek podać wszystkie źródła zgodnie z zasadami redakcyjnymi „WST”. Do każdego artykułu należy dołączyć (skan przesłany drogą elektroniczną lub oryginał przesłany tradycyjną pocztą) deklaracje ghostwriting i guest authorship. W przypadku podejrzeń o któreś z wymienionych działań nieetycznych, najpierw zostanie poinformowany o nich autor, któremu zostanie też dana możliwość odniesienia się do zarzutów. Autorzy są zobowiązani do przesyłania do publikacji jedynie tekstów wcześniej niepublikowanych i nie zgłoszonych do publikacji w innym miejscu. Jeśli tekst zawiera obszerny materiał wykorzystany już w innej publikacji, autor powinien zgłosić ten fakt redakcji „WST”.

Tekst deklaracji autorstwa, ghostwriting i guest authorship, którą należy dołączyć do artykułu, można znaleźć tutaj.

Autorzy są zobowiązani poinformować Redakcję w wypadku wykrycia w opublikowanym już artykule poważnego błędu. W razie konieczności zobowiązują się także do współpracy z Redakcją w procesie przygotowania uwag korygujących dostrzeżone błędy.

Artykuły zgłoszone do publikacji w „WST” są poddawane procesowi recenzji z zachowaniem reguły „podwójnej anonimowości”. Szczegółowe zasady procedury recenzyjnej są dostępne w zakładce „Procedura recenzowania”. Recenzenci są zobowiązani do zgłaszania Redakcji podejrzeń o nieetyczne praktyki w procesie powstawania recenzowanego artykułu. Powinni być również uwrażliwieni na jakikolwiek potencjalny konflikt interesów (zależności finansowe, instytucjonalne bądź innego rodzaju powiązania między recenzentem i autorem) i poinformować o nim Redakcję, w razie konieczności rezygnując z udziału w procesie recenzowania danego artykułu.

W ramach wykonywania swoich obowiązków, zespół redakcyjny zobowiązuje się działać w sposób przejrzysty, uczciwy i sprawiedliwy oraz obchodzić się odpowiedzialnie z poufnymi danymi, pozyskiwanymi w procesie redakcyjnym. Zobowiązuje się także do odpowiedzi na zgłaszane zażalenia dotyczące procesu publikacji, z zastrzeżeniem sobie pełnego prawa do przyjęcia bądź odrzucenia nadsyłanych artykułów.

Wszystkie artykuły publikowane w „WST” są dostępne online w otwartym dostępie, na zasadach niewyłącznej licencji Creative Commons (CC BY-ND 3.0). Autor zgłaszający artykuł do publikacji tym samym wyraża zgodę na taką formę jego udostępnienia. Autorzy publikowanych artykułów zachowują prawa autorskie do nich.