Pracowników AKW


 

 

 

 

 

 

Ks. Józef Warzeszak, Benedykta XVI spojrzenie na świat współczesny, Warszawa 2024. Wydawca: Akademia Katolicka w Warszawie – Collegium Joanneum. Druk: ACAD Warszawa.


ks. dr Krzysztof Mielnicki (red.), Inspiracje pastoralne dla katechezy w parafii w świetle nowego Dyrektorium o katechizacji, Wyd. JEDNOŚĆ, Kielce 2023. [(pobierz publikację)]


ks. Józef Warzeszak, Papieskie modlitwy maryjne, Wyd. Petrus, Warszawa 2022, ss. 328.


ks. dr Andrzej Tulej, „Czemu bojaźliwi jesteście, małej wiary?” Ewangeliczne opowiadania o burzy na jeziorze (Mk 4,35-41; Mt 8,23-27; Łk 8,22-25), Kraków: Tyniec Wydawnictwo Benedyktynów 2021.


ks. dr Marcin Falkowski, Katechizacja w archidiecezji warszawskiej w latach 1992-2017, Wydawnictwo Naukowe Papieskiego Wydziału Teologicznego, Wrocław 2021.


ks. Stanisław Warzeszak,  Bioetyka w obronie życia człowieka, Wyd. Petrus, Kraków 2011, Wyd. 2, 2021.


ks. dr Piotr Kaczmarek, Matka Boża a dialog z islamem. Studium mariologiczne w kontekście dialogu z islamem, 2021


ks. prof. dr hab. Krzysztof Pawlina, „Powołania kapłańskie AD 2020, Wydawnictwo Naukowe Collegium Bobolanum, Warszawa 2020.


ks. dr Matteo Campagnaro, Posoborowa teologia Ameryki Łacińskiej: geneza, charakterystyka, perspektywy, Wyd. PWT, Wrocław 2020


ks. dr Krzysztof Mielnicki, Od fotografii do smartfona na lekcji religii. Troska Kościoła o wykorzystanie nowoczesnych środków dydaktycznych w przekazie wiary, Lublin 2020


s. dr hab. Jolanta Judyta Pudełko, „Profetyzm w Księdze Syracha”, Wydawnictwo KUL, Lublin 2020.


ks. dr Marek Dobrzeniecki, „Ukrytość i Wcielenie. Teistyczna odpowiedź na argument Johna L. Schellenberga za nieistnieniem Boga”, WAM, Kraków 2020.


Ks. prof. dr hab. Stanisław Warzeszak,  W trosce o ekologię człowieka, Wybór tekstów, (red. Ks. J. Warzeszak, M. Malicka), Wyd. Inicjatywa Praska, Warszawa 2020.


Ks. prof. dr hab. Stanisław Warzeszak, Kapłaństwo w blasku Eucharystii i cierpienia, Wyd. Inicjatywa Praska, Warszawa 2020.


ks. dr Dariusz Kucharek, Figura Króla Manassesa w świetle analizy narracyjnej opowiadania 2 Krn 33,1-20, Lublin 2020


ks. dr hab. Krzysztof Siwek, Powstał prorok jak ogień. Droga Eliasza, Warszawa 2020


ks. dr Andrzej Tulej, Drugi sobór watykański o Żydach i judaizmie. Historia powstania tekstu Nostra aetate 4, Kraków: Tyniec Wydawnictwo Benedyktynów 2019.


ks. dr Marek Dobrzeniecki, ks. dr Maciej Raczyński-Rożek (red.), Teologia między Wschodem a Zachodem, WAM, Kraków 2019.


ks. dr Maciej Raczyński-Rożek, Escatologie della speranza – Hans Urs von Balthasar e Wacław Hryniewicz, Wrocław 2019


ks. prof. dr hab. Roman Bartnicki,  Jezus w drodze do śmierci i zmartwychwstania. Komentarz do Ewangelii Marka 8,27-16,20, Część II: Mk 14,1-16,20, Warszawa 2019


Ks. prof. dr hab. Józef Warzeszak (autor i red.), Małgorzata Malicka (red.), Ks. Stanisław Warzeszak, Człowiek nauki i duszpasterz. Opracowania, świadectwa, teksty. Wyd. Inicjatywa Praska, Warszawa 2019.


ks. dr hab. Robert Skrzypczak, Miłość warta obrączek, WAM, Kraków 2018


 

 

 

 

 

 

 

Ks. dr hab. Wacław Królikowski SJ, Adnotacje do Ćwiczeń duchowych św. Ignacego Loyoli, Studium teologiczno-pastoralne, 2018


ks. dr hab. Tomasz Jakubiak, Problem ważności przyjęcia sakramentu święceń w prawie Kościoła katolickiego, Płocki Instytut Wydawniczy, Płock 2018.


ks. prof. dr hab. Roman Bartnicki, Jezus w drodze do śmierci i zmartwychwstania. Komentarz do Ewangelii Marka 8,27-16,20. Część I: Mk 8,27-13,37, Warszawa 2018


ks. dr Andrzej Persidok, Cristología y antropología. La mediación de Cristo en Henri de Lubac, Eunsa 2017


Ks. prof. dr hab. Józef Warzeszak,  Jak żyć? Młodzież pyta – Benedykt XVI odpowiada, Wyd. Inicjatywa Praska, Warszawa 2015.


ks. dr Piotr Kaczmarek, Czy Bóg ukrył się w sylogizmie. Studium filozoficzne z zakresu epistemologii opartej na dziełach Awerroesa, 2012


ks. prof. dr hab. Józef Warzeszak, Pneumatologia współczesna, Wyd. UKSW, Warszawa 2009.


ks. dr Maciej Arkuszyński, Wzór życia chrześcijańskiego w objawieniach z Medziugorja (1981-2008), WAW 2008.


ks. prof. dr hab. Stanisław Warzeszak, Etyka odpowiedzialności za życie. Studium analityczno-krytyczne bioetycznej myśli Hansa Jonasa, WAW 2008.


ks. prof. dr hab. Józef Warzeszak, Bóg Jedyny w Trójcy Osób, WAW 2006.


ks. prof. dr hab. Krzysztof Bardski, Słowo oczyma gołębicy. Metodologia symboliczno-alegorycznej interpretacji Biblii oraz jej teologiczne i duszpasterskie zastosowanie, WAW 2006.


ks. prof. dr hab. Józef Warzeszak, Tajemnica Eucharystii, WAW 2005.


ks. prof. dr hab. Józef Warzeszak, Człowiek w obliczu Boga i pośród stworzenia, WAW 2005.


ks. dr Wojciech Bartkowicz, Wolność jako problem graniczny filozofii i teologii. Studium z (meta) teologii moralnej, WAW 2004.


ks. prof. dr hab. Józef Warzeszak, Misterium Kościoła, Wyd. Archidiecezji Warszawskiej, Warszawa 2004.


ks. dr Dariusz Bartoszewicz, Instytucje biblijne, WAW 2003.


ks. prof. dr hab. Stanisław Warzeszak, Odpowiedzialność za życie. Próba zastosowania w etyce życia Hansa Jonasa zasady odpowiedzialności, WAW 2003.


ks. dr hab. Tomasz Stępień, Antropologia filozoficzna, WAW 2003.


ks. prof. dr hab. Józef Warzeszak, Ks. Antoni Słomkowski 1900-1982. Rektor i odnowiciel KUL, teolog – rekolekcjonista, człowiek sumienia,  Wyd. Archidiecezji Warszawskiej, Warszawa 1999.


ks. prof. dr hab. Józef Warzeszak, Działanie Ducha Świętego w świecie i w Kościele według średniowiecznej szkoły franciszkańskiej,  Wydawnictwo Ojców Franciszkanów, Niepokalanów 1992.


Seria Biblioteka Ojców Kościoła, red. ks. Józef Naumowicz, Wyd. M. Od 2000 r. (od tomu 13) wydawana pod patronatem WTT.

 1. Defensor z Ligugé, Księga iskierek, wstęp, tłum. i oprac. R. Wasiński, 2000.
 2. Cyryl Jerozolimski, Katechezy przedchrzcielne i mistagogiczne, tłum. ks. W. Kania,     wstęp M.A. Bogucki, 2000.
 3. Grzegorz z Nyssy, O naśladowaniu Boga (Co to znaczy być chrześcijaninem. O doskonałości, O celu życia i prawdziwej ascezie), wstęp, tłum. i oprac. J. Naumowicz, 2001.
 4. Św. Ireneusz z Lyonu, Bóg w Ciele i Krwi, wybór i oprac. H. U. Von Balthasar, tłum. W. Myszor, 2001.
 5. Cezary z Arles, Homilie do Księgi Rodzaju. Objaśnienia Apokalipsy św. Jana,      tłum. i  oprac. A. Żurek, 2002.
 6. Filokalia. Teksty o modlitwie serca, wstęp, tłum. i oprac. J. Naumowicz, 2002.
 7. Jan Chryzostom, O małżeństwie, wychowaniu dzieci i ascezie, wstęp J. Naumowicz, J. Krykowski, tłum. W. Kania, K. Bielawski i inn. 2002.
 8. Liturgie Kościoła Prawosławnego, tłum. H. Paprocki, 2003.
 9. Wielki Tydzień i święto Paschy w Kościele Prawosławnym, tłum. H. Paprocki, 2003.
 10. Ambroży z Mediolanu, Listy (36-69), t. 2, tłum. P. Nowak, oprac. J. Naumowicz, 2003.
 11. Bóg i zło. Pisma Bazylego Wielkiego, Grzegorza z Nyssy i Jana Chryzostoma, Wstęp: M.-H. Congourdeau, tłum. K. Kochańczyk, J. Naumowicz, M. Przyszychowska, oprac. J. Naumowicz, 2004.
 12. Pierwsi apologeci greccy, wstęp i tłum. L. Misiarczyk, oprac. J. Naumowicz, 2004.
 13. Chrzest i pokuta w Kościele starożytnym. Antologia tekstów I-III w., wybór, układ, wprowadzenia i opracowanie J. Słomka, 2004.
 14. Ewagriusz Pontyjski, O różnych rodzajach złych myśli. O ośmiu duchach zła, tłum. i oprac. Leon Nieścior, 2006.
 15. Św. Jan Chryzostom, Dialog o kapłaństwie, Wstęp: H. de Lubac, M. Starowieyski, tł. W. Kania, opr. M. Starowieyski, 2009.