Student/doktorant AKW może ubiegać się o pomoc materialną w formie:

1)      stypendium socjalnego;
2)      stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych;
3)      stypendium Rektora dla najlepszych studentów;
4)      zapomogi.

Wszystkie sprawy związane z przydzielaniem stypendiów dla studentów reguluje: Regulamin świadczeń dla studentów i doktorantów 2023/2024.