Zapomoga jest formą doraźnej, bezzwrotnej pomocy dla studenta, który z przyczyn losowych przejściowo znalazł się w trudnej sytuacji materialnej. Za przyczyny losowe uważa się: śmierć najbliższego członka rodziny; ciężka choroba studenta, bądź najbliższego członka rodziny; nieszczęśliwy wypadek studenta, bądź najbliższego członka rodziny; szkody spowodowane przez klęski żywiołowe; urodziny dziecka; utrata pracy i inne nieprzewidziane okoliczności wpływające znacząco na budżet rodzinny.

Student może otrzymać maksymalnie jedną zapomogę w semestrze. Z tego samego tytułu student może otrzymać tylko jedną zapomogę. Wniosek o zapomogę można złożyć w terminie nie później niż 4 miesiące od daty zdarzenia losowego.

Aby uzyskać zapomogę należy złożyć do sekretariatu własnej Szkoły (siedziba w Warszawie, seminarium duchowne, oddział afiliowany) następujące dokumenty: