Studium przygotowawcze dla kandydatów na nadzwyczajnych szafarzy Komunii św.

Zapraszamy na Studium przygotowawcze dla kandydatów na nadzwyczajnych szafarzy Komunii św. w Archidiecezji Warszawskiej, organizowane przy Akademii Katolickiej  w Warszawie – początek: październik 2024 r.

 1. Kandydatem na nadzwyczajnego szafarza Komunii św. w Archidiecezji Warszawskiej może być mężczyzna, który:
  1. ukończył 35 lat,
  2. jest żonaty i żyje w sakramentalnym związku małżeńskim,
  3. wyróżnia się dojrzałością w wierze, a zwłaszcza odznacza zdrową pobożnością eucharystyczną i intensywnym życiem sakramentalnym;
  4. prowadzi wzorowe życie moralne, jest solidny w życiu małżeńskim, rodzinnym, zawodowym i sąsiedzkim;
  5. posiada odpowiednie kwalifikacje intelektualne i przynajmniej ponadpodstawowe wykształcenie;
  6. aktywnie uczestniczy w życiu parafialnym i cieszy się poważaniem duchowieństwa
   i wiernych;
  7. odznacza się sprawnością psychiczną i fizyczną, a także innymi pozytywnymi cechami charakteru, takimi jak: otwarta i służebna postawa wobec drugich, serdeczność oraz łatwość nawiązywania kontaktów z osobami chorymi i w podeszłym wieku,
  8. nie zaciągnął żadnej kary kościelnej.
 2. Posługa nadzwyczajnego szafarza Komunii św. wymaga odpowiedniego przygotowania, dlatego przed otrzymaniem upoważnienia do pełnienia posługi od Arcybiskupa Warszawskiego kandydat zobowiązany jest do ukończenia studium przygotowawczego.
 3. Zgłoszenia kandydata do studium (do 1 października 2022) dokonuje, osobiście, proboszcz parafii, w Wydziale Duszpasterstwa Ogólnego w Kurii Metropolitalnej Warszawskiej (ul. Miodowa 17/19). Składa podanie kandydata, ankietę osobową, pisemną opinię ks. proboszcza o kandydacie.
 4. Zgłaszając kandydata do studium przygotowawczego proboszcz winien wziąć pod uwagę,
  że liczba nadzwyczajnych szafarzy Komunii św. w parafii powinna odzwierciedlać rzeczywiste potrzeby duszpasterskie parafii.
 5. Studium przygotowawcze odbywa się pod kierunkiem archidiecezjalnego duszpasterza nadzwyczajnych szafarzy Komunii św., którym jest ks. dr Bartosz Szoplik (kontakt mailowy: bszoplik@gmail.com).
 6. Studium przygotowawcze jest prowadzone przez wykładowców Akademii Katolickiej w Warszawie i władze tej uczelni sprawują nadzór dydaktyczny nad studium.
 7. Studium przygotowawcze rozpocznie się w październiku 2022 roku i zakończy uroczystym błogosławieństwem do funkcji w dniu 13 maja 2023 roku. Obecność na wszystkich zajęciach (jedna sobota w miesiącu w godz. 9:45-13:00) jest obowiązkowa. Daty zjazdów: 15 października, 12 listopada, 17 grudnia, 14 stycznia, 11 marca, 22 kwietnia. Miejsce: Centrum Opatrzności Bożej, ul. A. Hlonda 1, Warszawa – Wilanów.
 8. Studium jest odpłatne gotówką (400 zł). Przynajmniej część kosztów ponosi parafia posyłająca kandydata. Opłaty należy dokonać na pierwszym zjeździe w dniu 15 października 2022 roku.
 9. Studium przygotowawcze kończy bezpośrednie przygotowanie do promocji
  na nadzwyczajnego szafarza Komunii św., ale nie kończy formacji, która winna być permanentna.

Ankieta personalna

Podanie kandydata

Opinia ks. Proboszcza

Więcej informacji na stronie internetowej: http://www.szafarze.waw.pl/