Sympozjum profesorów teologii na PWTW – dzień pierwszy

Spotkanie naukowe 12.05-31W dniu 12 maja 2016 r. na Papieskim Wydziale Teologicznym rozpoczęło się spotkanie naukowe profesorów PWTW oraz dziekanów wydziałów teologicznych z Europy Środkowo-Wschodniej pod hasłem Teologia na rozdrożach współczesności. W sympozjum uczestniczy gość specjalny: o. prof. Wojciech Giertych OP, teolog Domu Papieskiego.

Zebranych przywitał ks. Rektor PWTW Krzysztof Pawlina, który na wstępie wskazał na cele spotkania: inspiracje naukowe, poszerzenie płaszczyzny współpracy, dyskusję nad wymianą pisanej myśli teologicznej, oraz integrację środowiska.

Następnie, każdy z zebranych przedstawił uczestnikom spotkania dziedzinę własnej naukowej działalności.

W dalszej kolejności, głos zabrał o. Wojciech Giertych, który pierwszego dnia sympozjum wygłosił wykład: Formacja intelektualna w wierze:potrzeby, metody, marzenia. Ksiądz profesor wskazując na potrzebę nowej formacji intelektualnej w wierze zaznaczył, iż tradycyjne nośniki wiary: rodzina, parafia i szkoła katolicka przestały przekazywać ją następnemu pokoleniu. Dominikanin wskazał również przyczyny zrodzenia na świecie jak to określił: magnum delirium – wielkiego pogubienia. W przekonaniu o. Giertycha, w pogubionym świecie niezbędna jest formacja zasadnicza, przy czym katechizacja winna być skierowana bardziej do młodych dorosłych, niż do dzieci. Mówiąc o marzeniach, o. Giertych opisał szczegółowo metody nauczania stosowane na kalifornijskim Thomas Aquinas College jak również oksfordzki system tutorialny.

Po wykładzie teologa papieskiego i krótkiej przerwie przyszedł czas na dyskusję, a następnie integrację w mniej formalnych warunkach.

Zapraszamy do galerii.

zdjęcia: p. Mirosław Wiśniewski